ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘มหาวิทยาลัยรามคำแหง’ Category

ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน

leave a comment »

รายวิชา EN256ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน (Introduction to English and Amercan Drama).

รายวิชา EN256 ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน (Introduction to English and Amercan Drama)

ศึกษาลักษณะและวิวัฒนาการของการละครอังกฤษและ ละครอเมริกัน โดยเน้นเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสังคมและการละครในแต่ละสมัย และความเปลี่ยนแปลง ในแต่ละสมัยตลอดจนอิทธิพลที่ตกทอดสืบต่อมาในการละครอังกฤษและละครอเมริกันจน ถึงสมัยปัจจุบัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : องค์ประกอบของละคร
บทที่2 : ต้นกำเนิดละครตะวันตก : ละครกรีก…..
บทที่3 : ละครยุคกลาง
บทที่4 : ละครยุคอลิซบิธัน
บทที่5 : ละครยุคคืนสู่ราชบัลลังก์
บทที่6 : ละครจินตนิยม และ เมโลดรามา
บทที่7 : ละครสัจนิยม และ ละครธรรมชาตินิยม
บทที่8 : ละครต่อต้านสัจนิยม
บทที่9 : ละครสัจนิยมแปรรูป
บทที่10 : ละครแอบเสิร์ด
บทส่งท้าย
ตัวอย่างลักษณะข้อสอบ
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม: Reference

เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี

leave a comment »

รายวิชา EN291(51)เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี (Mythological Background in Literature).

รายวิชา EN291(51) เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี (Mythological Background in Literature)

ศุกษา วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันรวมทั้งที่มาของเทพนิยายเห่านั้นด้วย

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ความรู้ทั่วไป Mythology
บทที่2 Mythology ของกรีก
บทที่3 Mythology ของโรมัน
บทที่4 Mythology ของพวกคริสเตียน
บทที่5 Mythology ของอังกฤษ
บทที่6 Mythology ของยุโรปตอนเหนือ
บทที่7 Mythology ของดินเดีย
บทที่8 Mythology กับภาษา
บทที่9 บทบาทของ Mythology ในวรรณคดี
บทที่10 พืชและสัวต์ที่มีบทบาทใน Mythology
บทที่11 ข้อสรุปเกี่ยวกับ Mythology
บรรณานุกรม

การเขียนเชิงสาธก

leave a comment »

รายวิชา EN305การเขียนเชิงสาธก (Argumentative Writing).

รายวิชา EN305 การเขียนเชิงสาธก (Argumentative Writing)

ศึกษาวิธีและฝึกเขียนอนุเฉทและบทความเชิงสาธกขนาด สั้นที่แสดงเหตผล(cause and effect) การเปรียบเทียบ (comparison and contrast)การวิเคราะห์ (analysis) โดยเน้นเรื่องเอกภาพ(unity) ความสมดุลย์(balance)ความต่อเนื่อง(coherence)ของข้อเขียน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
Preface
สารบัญ : Content
Argumentative Paragraph Writing
Analysis Argumentative Paragraph
Comparison & Contrast Argumentative Paragraph
Cause & Effect Argumentative Paragraph
Argumentative Composition Writing
Analysis Argumentative Composition Writing
Comparison & Contrast Argumentative Composition Writing
Cause & Effect Argumentative Composition Writing
Noun Phrase-Verb Phrase
Agreement
Tenses of Verbs
Basic English Patterns
Modification
Special Group of Verbs
Comprehensive Test
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 at 1:07 pm

การเขียนเชิงสาธก

leave a comment »

รายวิชา EN305(41)การเขียนเชิงสาธก (Argumentative Writing).

รายวิชา EN305(41) การเขียนเชิงสาธก (Argumentative Writing)

-

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
Unit1 : Introduction to a paragraph
Unit2 : Unity in a Paragraph
Unit3 : Coherence in a Paragraph
Unit4 : Introduction to Argumentative Writing
Unit5 : Comparison and Contrast
Unit6 : Cause and Effect
Unit7 : Analysis
Unit8 : Analysis by Classification
Unit9 : Process Analysis
Unit10 : Introduction to Composition Writing
Unit11 : Introductory and conclusion paragraph
Unit12 : Unity and coherence in a composition
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 at 1:03 pm

การเขียนเชิงสาธก

leave a comment »

รายวิชา EN305(50)การเขียนเชิงสาธก (Argumentative Writing).

รายวิชา EN305(50) การเขียนเชิงสาธก (Argumentative Writing)

การเขียนเชิงสาธก

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 Introduction to a paragraph
บทที่2 Unitu in a Paragraph
บทที่3 Coherence in a Paragraph
บทที่4 Introduction to Argumentative writing
บทที่5 Compar ison and contrast
บทที่6 Cause and rffect
บทที่7 Analysis
บทที่8 Analysis by Classification
บทที่9 Process Analysis
บทที่10 Introduction to Composition Writing
บทที่11 Introductory and conclusion paragraphs
บทที่12 Unity and coherence in a composition
BIBIOGRAPHY

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 at 12:58 pm

การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง

leave a comment »

รายวิชา EN306การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading).

รายวิชา EN306 การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading)

การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริง ได้แก่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเพื่อตีความ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การอ่านและวิธีอ่าน
บทที่2 เทคนิคการอ่าน
บทที่3 คำศัพท์และความหมาย
บทที่4 เทคนิคการเดาความหมายศัพท์
บทที่5 การศึกษาสำนวน
บทที่6 การอ่านเพื่อวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้เขียน
บทที่8 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมาย
บทที่9 การเพื่อวิเคราะห์เหตุและผล
บทที่10 การอ่านเพื่อวิเคราะห์บทความ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง

leave a comment »

รายวิชา EN306(S)การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading).

รายวิชา EN306(S) การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading)

-

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่1 : ความรู้เรื่องคำศัพท์และวิธีขยายวงศัพท์
บทที่2 : โครงสร้างของคำศัพท์
บทที่3 : ความหมายระหว่างประโยค
บทที่4 : หลักการอ่านอนุเฉท
บทที่5 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการพรรณาและ…..
บทที่6 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการวิเคราะห์
บทที่7 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบเหตุและผล
บทที่8 : การอ่านอนุเฉทแบบเปรียบเทียบ
บทที่9 : การอ่านบทความหรือความเรียงสั้นๆ
บทที่10 : หลักการอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง
บรรณานุกรม : Reference

การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง

leave a comment »

รายวิชา EN307การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง (Appreciative Reading).

รายวิชา EN307 การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง (Appreciative Reading)

ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อเขียนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เช่นอ่านกลเม็ดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้ในการเขียนได้ถูกต้องและจับความหมายในระดับต่าง ๆ ของข้อเขียนได้หมดจดตามเจตนาของผู้เขียน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
Unit1 : Reading for Comprehension
Unit2 : Denotation and Connotation
Unit3 : The Use of Connotation
Unit4 : Connotation in Literature
Unit5 : Diction
Unit6 : Figurative Language
Unit7 : Unnecessrily Difficult Language
Unit8 : Circumlocution, Euphemism, cliches
Unit9 : Sentence Length, Arrangement and Rhythm
Unit10 : Tone
Bibliography

การฟังเพื่อความเข้าใจ 1

leave a comment »

รายวิชา EN309การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 (Listening for Comorehension 1).

รายวิชา EN309 การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 (Listening for Comorehension 1)

ศึกษาวิธีและฝึกฟังในระดับประโยค โดยเน้นที่การจำแนกเสียงของคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน คำที่มีเสียงหนัก เสียงเบา พร้อมทั้งจับทำนองเสียง (intonation) ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น ๆ เช่นบทสนทนา การสัมภาษณ์ ข่าว การโฆษณา โดยสามารถบอกได้ว่าข้อความที่ฟังเป็นข้อความชนิดใดพร้อมทั้งจับใจความสำคัญ ฝึกเขียนตามคำบอก (dictation) และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
บทนำ
สารบัญ
ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ความสำคัญของเสียท้ายคำและ
ความสำคัญในเรื่องการเน้นพยางค์และ
การเชื่อมเสียงระหว่างคำ
การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง
คำบอกลักษณะคน สิ่งของ รูปร่าง…..
บทสนทนาทางโทรศัพท์
Active Voice และ Passive Voice
การละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม…..
แบบฝึกหัดทบทวน
เฉลยและข้อความจากแถบบันทึกเสียง
เฉลยและข้อความจากแถบบันทึกเสียง(ต่อ)
บรรณานุกรม

การฟังเพื่อความเข้าใจ

leave a comment »

รายวิชา EN309(51)การฟังเพื่อความเข้าใจ (LISTENING FOR COMPREHENSION).

รายวิชา EN309(51) การฟังเพื่อความเข้าใจ (LISTENING FOR COMPREHENSION)

ศึกษา ความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป ทั้งไวยากรณ์ โครงสร้าง การออกเสียง

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
บทที่2 ความสำคัญของเสียงท้ายคำและเสียงซึ่งเกิดจากการลดพยางค์
บทที่3 ความสำคัญในเรื่องเน้นพยางค์
บทที่4 การเชื่อมเสียงระหว่างคำ
บทที่5 การตัดเสียง Ellipsis และการกลมกลืนเสียง
บทที่6 คำบอกลักษณะคน สิ่งของ รูปร่าง ทิศทาง และคำแนะนำต่าง ๆ
บทที่7 บทสนทนาทางโทรศัพท์
บทที่8 Active Voice และ Passive Voice
บทที่9 การละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม ที่คู้สนทนา เคยกล่าว
บทที่10 แบบฝึกหัดทบทวน
บรรณานุกรม

ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน

leave a comment »

รายวิชา EN320ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน (English For Job Applications).

รายวิชา EN320 ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน (English For Job Applications)

ศึกษาเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครงาน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
แบบประเมินผลก่อนการเรียน Content
บทที่1 : การสมัครงาน
บทที่2 : ประกาศรับสมัครเข้าทำงาน
บทที่3 : ประวัติย่อ
บทที่4 : จดหมายสมัครงาน
บทที่5 : ใบสมัครเข้าทำงาน
บทที่6 : จดหมายรับรองเข้าทำงาน
บทที่7 : การสัมภาษณ์เข้าทำงาน
แบบประเมินผลหลังการเรียน
เฉลยคำตอบ
แนวตอบกิจกรรมการเรียน
บรรณานุกรม : Reference

ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน

leave a comment »

รายวิชา EN320(51)ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน (English for job applications).

รายวิชา EN320(51) ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน (English for job applications)

ศึกษารูปแบบ ฝึกอ่าน และเขียน ประกาศรับสมัครเข้าทำงานของอาชีพสาขาต่าง ๆ แบบกรอกข้อความสมัครเข้าทำงาน จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและจดหมายรับรองความสามารถ และความประพฤติของผู้สมัคร

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
สารบัญ
คำนำ
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
แบบประเมินผลก่อนการเรียน
บทที่ 1 : การสมัครงาน
บทที่ 2 : ประกาศรับสมัครเข้าทำงาน
บทที่ 3 : ประวัติย่อ
บทที่ 4 : จดหมายสมัครงาน
บทที่ 5 : ใบสมัครเข้าทำงาน
บทที่ 6 : จดหมายรับรอง
บทที่ 7 : การสัมภาษณ์เข้าทำงาน
บทที่ 8 : จดหมายขอบคุณหลังการสัมภาษณ์งาน
แบบประเมินผลหลังการเรียน
เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างข้อสอบเก่า
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ภาษาอังกฤษในสำนักงาน

leave a comment »

รายวิชา EN321(51)ภาษาอังกฤษในสำนักงาน (ENGLISH OFFICE WORK).

รายวิชา EN321(51) ภาษาอังกฤษในสำนักงาน (ENGLISH OFFICE WORK)

ภาษาอังกฤษในสำนักงาน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
acknowledgments
a-note on the course
PRE-TEST
บทที่1 Getting A Job
บทที่2 Job Application
บทที่3 the Job Interview
บทที่4 Company Presentation
บทที่5 In the Office
Post-test
ANSWER KEY
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 9, 2010 at 11:53 am

จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล

leave a comment »

รายวิชา EN322(50)จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล (nature and methods of translation).

รายวิชา EN322(50) จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล (nature and methods of translation)

ศึกษา คำจำกัดการแปล ประวัคิการแปลทางตะวันตก ประวัติการแปลในประเทศไทย

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การแปลคืออะไร
บทที่2 หลักการแปล
บทที่3 ปัญหาในการแปล
บทที่4 การแปลประโยคกรรม
บทที่5 การแปล
บทที่6 การแปลคำเชื่อมและสรรพนามต่าง ๆ
บทที่7 การแปลคำศัพท์ที่มีความหลายนัย
บทที่8 การแปลคำศัพท์ที่มีรูปเขียนมักทำให้เข้าใจความหมายผิด
บทที่9 การแปล Phrasal verbs
บทที่10 การแปลสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนต่าง ๆ
บทที่11 การปแลประโยคกรรมในภาษาไทยให้เป็นประโยค
บทที่12 การเลือกใช้ Article
บทที่13 การปแลโดยเลือกคำให้เหมาะสมกับเนื้อความ
บทที่14 คำที่เป็นปัญหาในการแปล
บทที่15 การแปลที่จำเป็นต้องตรวจแก้
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล

leave a comment »

รายวิชา EN322(50)จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล (nature and methods of translation).

รายวิชา EN322(50) จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล (nature and methods of translation)

ศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การแปลคืออะไร
บทที่2 หลักการแปล
บทที่3 ปัญหาในการแปล
บทที่4 การแปลประโยคกรรม
บทที่5 การแปล
บทที่6 การแปลคำเชื่อมและสรรพนามต่าง ๆ
บทที่7 การแปลคำศัพท์ที่มีความหลายนัย
บทที่8 การแปลคำศัพท์ที่มีรูปเขียนมักทำให้เข้าใจความหมายผิด
บทที่9 การแปล Phrasal verbs
บทที่10 การแปลสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนต่าง ๆ
บทที่11 การปแลประโยคกรรมในภาษาไทยให้เป็นประโยค
บทที่12 การเลือกใช้ Article
บทที่13 การปแลโดยเลือกคำให้เหมาะสมกับเนื้อความ
บทที่14 คำที่เป็นปัญหาในการแปล
บทที่15 การแปลที่จำเป็นต้องตรวจแก้
ภาคผนวก
บรรณานุกรม
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.