ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Architecture

การออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย

leave a comment »

2301762    การออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย    Network Architecture Design

การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย แนวคิด้านการวิเคราะห์ความต้องการทางเครือข่าย กระบวนการของการวิเคราะห์ความต้องการทางเครือข่าย การวิเคราะห์การไหล สถาปัตยกรรมเครือข่ายเพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรมและกลยุทธ์ของการกำหนดต่ำแหน่งและการจัดเส้นทาง การบริหารจัดการเครือข่าย สถาปัตยกรรมเพื่อสมรรถภาพของเครือข่าย การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว การเลือกเทคโนโลยีเครือข่ายและอุปกรณ์ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ใช้ในการออกแบบเครือข่าย กรณีศึกษา

(Network analysis and design; network requirement analysis concepts; network requirement analysis process; flow analysis; network architecture for design; addressing and routing architecture and strategies; network management; network performance architecture; security and privacy; selecting technology and equiptment; interconnecting technologies used in the network design, case studies.)

(2301762 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501121    หลักการออกแบบในงานสถาปัตยกรรม    Principles of Design in Architecture

มูลฐานการออกแบบงานทัศนศิลป์ หลักการจัดองค์ประกอบงานสองมิติ สามมิติ และสี่มิติ หลักการ เกณฑ์ และขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก

(Design fundamentals for visual art; principles of two-, three- and four-dimensional composition; principles, criteria and process of small-scale architectural design.)

(2501121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:54 pm

ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501171    ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม    Structural System in Architecture

แนวความคิดในการออกแบบและเลือกใช้โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม รวมทั้งหลักการเกี่ยวกับแรง วัสดุ รูปร่าง และการเสียรูปอันเนื่องจากแรง

(Concepts in designing and selecting architectural structures, including materials, principles of force and their affects on structural shape and deformation.)

(2501171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:44 pm

กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501172    กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม    Structural Mechanics in Architecture

ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ ความสมดุลของวัตถุภายใต้แรงกระทำภายนอก กำลังของวัสดุ แรงที่เกิดขึ้นภายในเนื้อวัสดุ สมรรถนะด้านกำลัง และการเสียรูปของวัสดุอันเนื่องจากแรงกระทำ เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

(Fundamental concepts based on static equilibrium and the strength and deformation of materials, which are necessary to the understanding of structural behavior.)

(2501172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:42 pm

กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501173    กลศาสตร์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม    Structural Mechanics in Architecture

โครงสร้างในธรรมชาติ แรงกระทำต่างๆ องค์ประกอบพื้นฐาน และการถ่ายแรงของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นฐานสำหรับสถาปัตยกรรมความสูงหนึ่งชั้น

(Structure in nature; types of forces; fundamental elements and load transfer of single-storey reinforced concrete architecture.)

(2501173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:41 pm

ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501191    ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม    History of Art and Architecture

มูลเหตุ อิทธิพลต่างๆ และแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะและสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะและและสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยสังเขป ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20

(Motivations, influences and concepts in artistic and architectural creations; analysis and criticism of works of art and architecture; a brief survey of the history of western art and architecture from prehistoric period to the twentieth century.)

(2501191 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:40 pm

รู้จักสถาปนิก เข้าใจสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501298    รู้จักสถาปนิก เข้าใจสถาปัตยกรรม    Understanding Architects and Architecture

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ความคิดและขั้นตอนในการออกแบบของสถาปนิก ผลจากการออกแบบ คุณค่าของสถาปัตยกรรมที่จรรโลงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อาศัย

(Fundamental architectural knowledge; ideas and design process of architects; design results; architectural value that enhances the environment and quality of life of the users.)

(2501298 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:16 pm

พุทธศิลป์และสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501299    พุทธศิลป์และสถาปัตยกรรม    Buddhist Art and Architecture

พุทธปรัชญาในงานพุทธศิลป์และสถาปัตยกรรม ระบบสัญลักษณ์ทางพุทธศิลป์และสถาปัตยกรรม การถ่ายทอดพุทธปรัชญาในสังคมและวัฒนธรรมพุทธสู่งานพุทธศิลป์และสถาปัตยกรรมในต่างยุคสมัยและพื้นที่

(Buddhist philosophy in Buddhist art and architecture; symbolism in Buddhist art and architecture; the transformation of Buddhist philosophy in Buddhist society and culture to Buddhist art and architecture in different periods and regions.)

(2501299 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:14 pm

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2

leave a comment »

2501341    ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2    History of Architecture II

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ตั้งแต่สมัยคริสเตียนตอนต้น จนถึงสถาปัตยกรรมแบบกอธิค โดยเน้นหลักการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง และการเปรียบเทียบตัวอย่างสถาปัตยกรรมกอธิคจากประเทศต่างๆ ในภาคพื้นยุโรปกลาง สภาพทั่วไปในภาคพื้นยุโรป สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 และการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมไปสู่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ รวมทั้งสถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นๆ ในประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ และประเทศอื่น สภาวการณ์ของโลกตะวันตกและพัฒนาการของสถาปัตยกรรม ในปลายสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ รวมทั้งอิทธิพลต่างๆของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอันมีต่อวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และต่อแนวคิดและปรัชญาของสถาปนิก ตลอดจนผลงานของสถาปนิกชั้นนำของโลก ในเชิงประวัติศาสตร์

(A historical study of gothic architectural development through the Romanesque period, and from the 15th century to the end of the Renaissance period; an analysis of structural systems and comparative examples of architecture in Europe; the influence of the Industrial Revolution on culture and art of contemporary architecture.)

(2501341 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:59 pm

สถาปัตยกรรมไทย 2

leave a comment »

2501342    สถาปัตยกรรมไทย 2    Thai Architecture II

แนวความคิดในการออกแบบ การวางแผนผังและหน้าที่ใช้สอยของสถาปัตยกรรมไทย ชนิดต่างๆ ได้แก่ อาคารทางศาสนา ปราสาทราชวัง และบ้านพักอาศัย วิเคราะห์รูปทรง และ การใช้ที่ว่างในงานสถาปัตยกรรมไทย ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และฝึกหัดประกอบส่วนต่างๆของสถาปัตยกรรมไทย รวมทั้งมีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม

(The development of ideas; the design of buildings and site planning, including the functional requirements of various types of buildings; religious buildings; palaces, and residential building; analysis of the forms and the utilization of space in Thai architecture; visits to actual sites; analyses and exercises in assembling various elements of Thai architecture; the design of a building in traditional Thai style.)

(2501342 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:58 pm

สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย

leave a comment »

2501403    สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย    Contemporary Architecture in Asia

สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย ในมิติทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม แนวความคิดในการออกแบบเทคโนโลยีวัสดุและการก่อสร้าง การนำเสนอรายงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในประเทศไทยจากการประยุกต์ความรู้และความเข้าใจในสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในเอเชีย

(Asian contemporary architecture in terms of physical, social and cultural dimensions; design concepts, materials and construction technology; presentation of contemporary architecture in Thailand using applied knowledge and understanding of contemporary architecture in Asia.)

(2501403 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:52 pm

สถาปัตยกรรมไทย 3

leave a comment »

2501447    สถาปัตยกรรมไทย 3    Thai Architecture III

แนวความคิดในการออกแบบ การวางลวดลาย และการประดับตกแต่งประเภทต่างๆ ที่ใช้กับองค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย ได้แก่ ลายประดับกระจกสี ลายประดับมุก และ ลายปิดทอง ฝึกหัดออกแบบการประดับตกแต่งประเภทต่างๆ ที่ใช้กับองค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย

(Design concept, pattern layout, and various kinds of decoration used in Thai architectural elements: Lai Pradab Krachok Si, Lai Pradab Muk, and Lai Pid Thong; practice in design of various kinds of decoration for Thai architectural elements.)

(2501447 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:36 pm

สถาปัตยกรรมไทย 4

leave a comment »

2501448    สถาปัตยกรรมไทย 4    Thai Architecture IV

แนวความคิดในการออกแบบและการวางผังอาคาร ที่มีส่วนสัมพันธ์กับคติ ความเชื่อ ตามลัทธิศาสนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมไทย สำรวจ รังวัด และเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทยยุคต่างๆ

(Design concept and layout planning according to various beliefs and religions related to Thai architecture; survey, measure work and drawings of Thai architecture of different periods.)

(2501448 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:35 pm

สถาปัตยกรรมเบื้องต้น

leave a comment »

2501605    สถาปัตยกรรมเบื้องต้น    Introduction to Architecture

หลักการและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น ลักษณะของสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในประเทศ กฎหมายอาคารและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการโครงการ การก่อสร้างอาคาร การตรวจสอบอาคารการบริหารจัดการอาคาร

(Introduction to principles and process of architectural design; characteristics of architecture and environment in Thailand; building and environmental regulations; project management; building construction; buiding inspection; building management.)

(2501605 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:15 pm

หัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501607    หัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม    Special Topics in Architecture

การศึกษาและ/หรือวิจัยในหัวข้อพิเศษต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งนิสิตสนใจโดยการศึกษาข้อมูลภาคสนาม ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์เป็นผู้ให้ความเห็นชอบและให้คำปรึกษาแนะนำ

(A study and/or field research project related to special topics in architecture of a student’s own interest under the Approval and supervision of an instructor.)

(2501607 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:13 pm

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.