ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Internship

การฝึกหัดงานทางการบัญชี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC801(H)
อ่านกันเถอะ...
การฝึกหัดงานทางการบัญชี - หน่วย
(Accounting Internship)
-

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการฝึกหัดงานการบัญช
ขั้นตอนการดำเนินการ
ตัวอย่างแบบพิมพ์และการกรอกข้อ ความ
แบบพิมพ์การฝึกหัดงานทางการบัญช
บทความการฝึกหัดงานทางการบัญช

การฝึกงาน

leave a comment »

2400308    การฝึกงาน    Internship

การฝึกปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการระหว่างประเทศ

(Practical training in selected fields related to international affairs.)

(2400308 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:30 am

การฝึกงานสอบบัญชี

leave a comment »

2601501    การฝึกงานสอบบัญชี    Auditing Internship

การฝึกงานสอบบัญชีกับสำนักงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวม 1,000 ชั่วโมง

(Auditing Internship provides students with an opportunity to gain practical experience in auditing, through training with certified public accountants for a period of 1,000 hours in aggregate.)

(2601501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:27 am

การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา

leave a comment »

2706858    การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา    Internship In Educational Administration

การสังเกตและวิเคราะห์กระบวนการบริหาร โดยวิธีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารองค์การ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการบริหาร ทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฏิบัติการสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหาร

(Provides expanded opportunities for observation and analysis of administrative process through participation in administrative activities leading to greater depth of insight both theories and practice; a seminar related to knowledge and experiences derived from participation in administrative process.)

(2706858 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 7:01 pm

การฝึกงานอาชีพการจัดการการสื่อสาร

leave a comment »

2800498    การฝึกงานอาชีพการจัดการการสื่อสาร    Communication Management Professional Internship

ฝึกประสบการณ์โดยตรงในด้านการจัดการการสื่อสาร รวมถึงการวางแผนและการออกแบบการสื่อสาร และการเลือกใช้สื่อ การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างหรือสถานการณ์จริงในบริบททางธุรกิจ การเตรียมหัวข้อโครงร่างโครงงาน และการประเมินโครงงาน

(Direct experiences in the field of communication management, including communication planning and designing and media selection; analysis of cases on actual situations in business environment; preparing topics and project proposals; project evaluation.)

(2800498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 8:21 am

การฝึกงานวารสารสนเทศ

leave a comment »

2801488    การฝึกงานวารสารสนเทศ    Internship in Journalism and Information

การฝึกงานกับองค์กรวารสารสนเทศภายนอก ได้แก่ องค์กรหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สำนักข่าว องค์กรสารสนเทศต่างๆ เน้นกระบวนการจัดทำข่าว และการแก้ปัญหาตามหลักวิชา และจรรยาบรรณของนักวารสารสนเทศใหม่

(Training in external journalistic and information organizations, newspaper and magazine organizations, news agencies, information organizations; news production procedure, and problem – solving based on academic principles and journalistic ethics.)

(2801488 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 5:21 am

การฝึกงานอาชีพการโฆษณา

leave a comment »

2803488    การฝึกงานอาชีพการโฆษณา    Advertising Professional Internship

ฝึกประสบการณ์โดยตรงในงานโฆษณา รวมถึงการวางแผนการใช้สื่อ การเขียนบทโฆษณา การติดต่อลูกค้า การวิเคราะห์วิจัยนิเทศศิลป์ การเสนอโครงการและการประเมินผล

(Direct experience in the field of advertising, including media planning, creative copy writing, account management, research and analysis, and graphic arts; project proposal and evaluation.)

(2803488 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 at 2:59 pm

การฝึกงานอาชีพการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

2803498    การฝึกงานอาชีพการประชาสัมพันธ์    Public Relations Professional Internship

การฝึกประสบการณ์โดยตรงในงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงการออกแบบและวิเคราะห์สาร การวางแผนและการเลือกใช้สื่อ การออกแบบนิเทศศิลป์ การวิจัยและประเมินผล

(Direct experience in public relations including message design and analysis, planning and selection of media, graphic design, research and evaluation.)

(2803498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 at 2:54 pm

การฝึกงานอาชีพการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

leave a comment »

2803499    การฝึกงานอาชีพการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด    Advertising and Marketing Communications Professional Internship

การฝึกประสบการณ์โดยตรงในงานด้านการโฆษณาและ/หรือการสื่อสารการตลาด รวมถึงการบริการลูกค้า การสร้างสรรค์ การวางแผนสื่อ การวิจัยการตลาด หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

(Direct experience in advertising and/or marketing communications including client service, creating, media planning, marketing research and other areas related to advertising and marketing communications.)

(2803499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 at 2:52 pm

การฝึกงานทางวาทนิเทศ

leave a comment »

2804488    การฝึกงานทางวาทนิเทศ    Internship in Speech Communication

การเสริมสร้างประสบการณ์โดยตรงและทักษะวิชาชีพในสาขาวาทวิทยาด้วยการฝึกงานภาคสนามในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ตามความสนใจของนิสิต รวมถึงการทำรายงานและการนำ เสนอผลที่ได้รับจากการฝึกงาน

(Enhancement of direct experience and professional skills in the area of speech communication in institutions or organizations according to students’ interest, including internship report and presentation.)

(2804488 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 at 5:45 am

การฝึกปฏิบัติงานภาพยนตร์และภาพนิ่ง

leave a comment »

2805498    การฝึกปฏิบัติงานภาพยนตร์และภาพนิ่ง    Film and Photography Internship

ฝึกปฏิบัติงานด้านภาพยนตร์หรือภาพนิ่งกับหน่วยงานสร้างภาพยนตร์หรือภาพนิ่งของรัฐหรือธุรกิจเอกชน

(Film or photography internship at a production house, either a business enterprise or a government agency.)

(2805498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 at 3:18 am

ฝึกงาน

leave a comment »

352499     ฝึกงาน     Internship

การฝึกงานทั่วไปในสาขาวิชาชีพสื่อสารมวลชน

(Internship in mass communication.)

(352499 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 15, 2009 at 5:53 am

การฝึกงานทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร

leave a comment »

3743406    การฝึกงานทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร    Internship in Nutrition and Dietetics

การฝึกปฏิบัติการทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการแก่คนปกติและผู้ป่วยในโรงพยาบาล การฝึกปฏิบัติการด้านการวางแผน การจัดเตรียมอาหาร และให้บริการแก่คนปกติและผู้ป่วยในโรงพยาบาล

(Practice in nutrition and dietetics; advice and nutrition given to normal people and patients in hospitals; practice in planning, food preparation and food service for normal people and patients in hospitals.)

(3743406 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 2, 2009 at 8:16 am

การฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2

leave a comment »

3802791    การฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2    Internship in Counseling II

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มเวลาด้านจิตวิทยาการปรึกษาที่มีการนิเทศในสถาบันฝึกงานอย่างน้อย 600 ชั่วโมง ในระยะเวลา 3 ถึง 6 เดือน ตามความสนใจและความชำนาญพิเศษของผู้เรียน การวิเคราะห์และประเมินประสบการณ์วิชาชีพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

(Full-time supervised counseling experience of at least 600 hours within 3 to 6 months in a professional institution of one’s own interest and expertise; analysis and assessment to professional experience.)

(3802791 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 1

leave a comment »

3802793    การฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 1    Internship In Counseling I

การเสนอโครงการฝึกประสบการณ์วิชาเต็มเวลาในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และไม่เกิน 6 เดือน ของงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล และแบบกลุ่มอย่างน้อย 300 ชั่วโมง ในสถาบันตามความสนใจและความชำนาญพิเศษในแต่ละสาขาของผ฿๙เรียน การศึกษาดูงานในสถาบันต่างๆ และงานด้านวิจัยเอกสารเพื่อพัฒนาโครงการฝึกงาน

(Professional experience project project proposal of a full-time practice, in the period of not less than 3 months and not more than 6 months of at least 300 hours individual and group counseling in an institution of one’s own interest and expertise; field survey of various institutions and library research for project development.)

(3802793 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.