ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Introduction

เศรษฐศาสตร์และสังคมด้านเคหพัฒนาการขั้นพื้นฐาน

leave a comment »

2506603    เศรษฐศาสตร์และสังคมด้านเคหพัฒนาการขั้นพื้นฐาน    Introduction To Economics And Society In Property Development

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเคหการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเคหการทั้งภาครัฐและเอกชน

(Economic and social theories in property development; socio-economic changes which affect property development in both public and private sectors.)

(2506603 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 7:01 am

บทนำ/ปริทัศน์การออกแบบสภาพแวดล้อม

leave a comment »

2541131    บทนำ/ปริทัศน์การออกแบบสภาพแวดล้อม    Introduction to Envivonmental Design

()

(2541131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 5:35 am

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

leave a comment »

2602241    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ    Introduction to Information Technology and Information Systems

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ แนวคิดและพื้นฐานเทคนิคของศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน การพัฒนาและการจัดการของระบบประยุกต์สารสนเทศโดยคอมพิวเตอร์

(Roles of information technology in solving business problems; concepts and technical background of the state-of-the-art in information technology; computer-based information system applications: their planning, development, and management issues.)

(2602241 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 1:42 am

สถิติเบื้องต้น

leave a comment »

2603210    สถิติเบื้องต้น    Introduction to Statistics

ขอบเขตและประโยชน์ของวิชาสถิติโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบไฮเปอยีออเมตริก ทวินาม ปัวซองและปกติ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร

(Statistics and its uses in business; characteristics of business data and their collection, elementary probability theory, random variables; hypergeometric, binomial, poisson and normal distributions, sampling distribution; estimation of population mean, variance and proportion, testing hypothesis for one and two populations.)

(2603210 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 1:52 pm

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความอยู่รอด

leave a comment »

2603350    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความอยู่รอด    Introduction to Survival Analysis

ตัวแบบการอยู่รอด การแจกแจงการอยู่รอด ตารางชีพ การประมาณตัวแบบการอยู่รอดในรูปตารางจากข้อมูลสมบูรณ์และข้อมูลไม่สมบูรณ์ การประมาณตัวแบบการอยู่รอดอิงพารามิเตอร์จากข้อมูลสมบูรณ์และข้อมูลไม่สมบูรณ์

(Survival models; survival distribution; life table; estimation of tabular survival models from complete and incomplete data; estimation of parametric survival models from complete and incomplete data.)

(2603350 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 1:28 pm

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ

leave a comment »

2603377    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ    Introduction to Management Information System

ความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะของระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ คอมพิวเตอร์กับระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ ขั้นตอนการสร้างระบบ ระบบย่อยต่างๆ ได้แก่ การควบคุมสินค้าคงคลัง บัญชีแยกประเภท การประมวลผลใบสั่งซื้อ การจัดซื้อ การตลาด เป็นต้น บทบาทของฝ่ายจัดการที่มีต่อระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ ประโยชน์ที่ฝ่ายจัดการได้รับจากระบบนี้ ปัญหาของระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ

(The meaning and components of MIS, characteristics of MIS, computer MIS, system development, subsystems such as inventory control, general ledger, order processing, purchasing, marketing, the role of management to MIS, system benefits to management, problems of MIS development and applications.)

(2603377 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 1:19 pm

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

leave a comment »

2603381    คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ    Introduction to Computer and Statistical Packages

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

(Fundamentals of computer, data processing; the use of statistical packages in data analysis and interpretation.)

(2603381 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 12:49 pm

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร

leave a comment »

2603434    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายตัวแปร    Introduction to Multivariate Analysis

ลักษณะข้อมูลหลายตัวแปร การแจกแจงปกติหลายตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร สถิติเชิงพรรณนาสำหรับข้อมูลหลายตัวแปร การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์เกาะกลุ่ม สถิติเชิงอนุมานสำหรับข้อมูลหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลหลายตัวแปรสำหรับข้อมูลจำแนกทางเดียว ข้อมูลจำแนกสองทาง และข้อมูลจำแนกหลายทาง

(Characteristics of multivariate data; multivariate normal distribution; analysis of multivariate data; descriptive statistics for multivariate data; factor analysis; cluster analysis; discriminant analysis; inferential statistics for multivariate data; multivariate analysis of variance for one-way classification data, two-way classification data, and multi-way classification data.)

(2603434 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 12:32 pm

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์

leave a comment »

2603487    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และคอมพิวเตอร์    Introduction to Human-Computer Interaction

มนุษยปัจจัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ รูปแบบของตัวประสานเชื่อมโยงกับผู้ใช้ การออกแบบตัวประสานเชื่อมโยงกับผู้ใช้ แนวคิดที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์ ออกแบบ และประเมินผลซอฟต์แวร์ การออกแบบส่วนช่วยเหลือ ผลกระทบเชิงมนุษย์ต่อการทำงานร่วมก้นโดยมีคอมพิวเตอร์ช่วยงาน

(Human factors in software development; theories of human interaction with computers; user interface styles; user interface design; user-centered concepts of software analysis, computer-support cooperative work.)

(2603487 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 12:19 pm

สังคมวิทยาขั้นนำ

leave a comment »

2701177    สังคมวิทยาขั้นนำ    Introduction to Sociology

ประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยา วัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม กระบวนการต่างๆทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม

(Historical development ideologies and theories of sociology; culture and personality; social organization; social process; social interaction social changes and social problems.)

(2701177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 3:49 am

ดาราศาสตร์ขั้นนำ

leave a comment »

2701205    ดาราศาสตร์ขั้นนำ    Introduction to Astronomy

ลักษณะ ขอบเขตและระเบียบวิธีการของวิชาดาราศาสตร์ รวมทั้งประวัติของดาราศาสตร์โดยเน้นถึง Constellations และ Zodiac ระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวพระเคราะห์ ดาวหาง สะเก็ดดาว ภาวะการดึงดูดในระบบสุริยะ กระแสน้ำ สุริยคราส จันทรคราส ลักษณะของดวงจันทร์ ข้างขึ้น ข้างแรม และการเกิดฤดูกาล

()

(2701205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 3:42 am

วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ชั้นนำ

leave a comment »

2702617    วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ชั้นนำ    Introduction To Research methodology In Behavioral Sciences

วิธีการแสวงหาความรู้ การออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ การออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบต่างๆ การออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยระยะยาว เน้นการออกแบบการวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูลในแต่ละแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย

(Methods of inquiry; survey research design and data analysis, quasi- experimental design and data analysis employing different designs of analysis of variance, research design and data analysis of historical and qualitative research, longitudinal research design and data analysis, with emphasis on designing research and data collection techniques for each research design, and construction of research instruments.)

(2702617 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 12:49 pm

อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา

leave a comment »

2708126    อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา    Introduction to Electronics for Educational Technologists

ความรู้เบื้องต้นและทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน การประกอบวงจร การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา

(Basic knowledge and skills in eletronics and electricity; basic electrical circuit; circuit assembling; electronic devices and equipment maintenance for educational technologist.)

(2708126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 6:45 pm

ดนตรีศึกษาขั้นนำ

leave a comment »

2712246    ดนตรีศึกษาขั้นนำ    Introduction to Music Education

ความรู้เบื้องต้นทางดนตรีศึกษา วิสัยทัศน์ทางดนตรีศึกษา ปัญหาทางดนตรีศึกษา การจัดดนตรีเพื่อการศึกษาในระดับคณะ

(Basic knowledge in music education; vision in music education; problems of music education; faculty concert production.)

(2712246 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 2:28 am

นิเทศศาสตร์เบื้องต้น

leave a comment »

2800101    นิเทศศาสตร์เบื้องต้น    Introduction to Communication

ความสำคัญของการสื่อสาร วัตถุประสงค์ ความหมาย ประเภทแบบจำลอง กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสาร การรับรู้และความหมาย การวิเคราะห์ผู้รับสาร การสื่อสารมวลชน ระบบและอิทธิพลของการสื่อสารมวลชน การสื่อสารกับการพัฒนาประเทศ

(The importance of communication, objectives, meanings, types, models, process and components of communication; perception and meaning; analysis of audience; mass communication; the systems and impact of mass communication, communication and national development.)

(2800101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 2:35 pm

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.