ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Management

การจัดการการดำเนินงาน

leave a comment »

รายวิชา BM705(51)การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management).

รายวิชา BM705(51) การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 บทนำ
บทที่2 กลยุทธ์การดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน
บทที่2 การจัดการเครือข่ายวัสดุ
บทที่4 การควบคุมสินค้าคงคลัง
บทที่5 การวางแผนการผลิตรวม
บทที่6 การวางแผนความต้องการวัตถุ
บทที่7 ระบบทันเวลา
บทที่8 ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น
บทที่9 แขนงการตัดสินใจ
บทที่10 ตัวแบบเครือข่าย
บทที่11 การจัดการโครงการ
บทที่12 การพยากรณ์
บทที่13 ตัวแบบการขนส่ง
บทที่14 การวิเคราะห์มาร์คอฟ

การจัดการและการบริหารงานวิชาการ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA634
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานวิชาการ 3 หน่วย
(Academic Management and Administration)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
บทที่ 2 : หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
บทที่ 3 : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
บทที่ 4 : การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
บทที่ 5 : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บทที่ 6 : การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
บทที่ 7 : การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
บทที่ 8 : การนิเทศภายในสถานศึกษา
บทที่ 9 : การแนะแนวทางการศึกษา
บทที่ 10 : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บรรณานุกรม

การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA635
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน 3 หน่วย
(Student Personnel Management and Administration)

คำนำ
เนื้อหาวิชา
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การจัดกิจกรรมนักเรียนและการจัดองค์การนักเรียน
บทที่ 3 : การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทที่ 4 : ผู้บริหารกับการบริหารกิจการนักเรียน
บทที่ 5 : กิจกรรมบริการนักเรียน
บทที่ 6 : การปกครองและการสร้างวินัยแก่นักเรียน
บทที่ 7 : ปัญหาและการแก้ปัญหางานกิจการนักเรียน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
กฎ กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA716
อ่านกันเถอะ...
การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา หน่วย
(Management and Organization Development in Education)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : สังกัปเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ
บทที่2 : ประเภทและรูปแบบขององค์การ
บทที่3 : วิวัฒนาการแนวคิดในเรื่องการบริหารและการจัดองค์การ
บทที่4 : ทฤษฏีองค์กร
บทที่5 : การพัฒนาองค์การ
บทที่6 : พฤติกรรมบุคคลในองค์การและองค์ประกอบ…..
บทที่6 : พฤติกรรมบุคคลในองค์การและองค์ประกอบ…..(ต่อ)
บทที่7 : การจัดและบริหารองค์การทางการศึกษาของไทย
บรรณานุกรม : Reference

การบริหารหลักสูตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU713(CU613)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารหลักสูตร หน่วย
(CURRICLUM MANAGEMENT)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การบริหารหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 : การวางแผนงานการบริหารหลักสูตร
บทที่ 4 : การนำหลักสูตรไปใช้
บทที่ 5 : การจัดการงานด้านวิชาการ
บทที่ 6 : การจัดการงานบริการเสริมวิชาการ
บทที่ 7 : การพัฒนาบุคลากรทางการสอน
บทที่ 8 : การนิเทศการใช้หลักสูตรและการสอน
บทที่ 9 : การใช้ทรัพยากรและแหล่งความรู้ในท้องถิ่น
บทที่ 10 : การพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ
บทที่ 11 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารหลักสูตร
บทที่ 12 : หลักสูตรระยะสั้น
บรรณานุกรม : Reference

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT478(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วย
(Management Information Systems)
-

คำนำ
สารบัญ
บทที่1การปฏิวัติสารสนเทศ(The Information Revolution)
บทที่2การตัดสินใจและระบบสารสนเทศ(KDecision Making and Information)
บทที่3ทรัพยากรระบบสารสนเทศ(Infornation System Resources)
บทที่4ประเภทของระบบสารสนเทศ(Types of Information Systems)
บทที่5การพัฒนาระบบสารสนเทศ(Information System Development)
บทที่6การให้มาของระบบสารสนเทศ(Acquisition of Information Systems)
บทที่7ทางเลือกการพัฒนาระบบ(Alternatives Systems Development Methodologies)
บทที่8การจัดการระบบสารสนเทศ(Management of Information Systems)
บทที่9การควบคุมระบบสารสนเทศ(Controls in Information Systems)
บรรณานุกรม

การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT489
อ่านกันเถอะ...
การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Computer Center Management)
-

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่2 : รากฐานและการพัฒนาหน่วยงานสารสนเทศในโครงสร้างองค์กร
บทที่3 : สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่4 : บทบาทหน้าที่ของแผนกสารสนเทศ
บทที่5 : พื้นฐานการบริหารจัดการแผนกสารสนเทศ
บทที่6 : การวางแผนระบบสารสนเทศ
บทที่1 : อิทธิพลที่กระทบต่อการบริหารการจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์
บทที่7 : การออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์
บทที่8 : โครงสร้างองค์กรของแผนกสารสนเทศ
บทที่9 : ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
บทที่10 : การควบคุมคุณภาพ
บทที่11 : การตรวจสอบและประเมินสมรรถนะการทำงาน
บทที่12 : การประมวลผลและการบำรุงรักษา
บทที่13 : การกำหนดงบประมาณ
บทที่14 : การกำหนดมาตรฐาน
ส่วนที่3 : ภาคผนวก ก-จ
ภาคผนวก ก : กรณีศึกษา การพัฒนาระบบสำรองที่นั่งของธุรกิจการบิน
ภาคผนวก ข : กรณีศึกษา อุตสหกรรมการขนส่งสินค้า
ภาคผนวก ค : กรณีศึกษา การแข่งขันด้านคุณภาพของบริษัท Federal Express
ภาคผนวก ง : ความเป็นส่วนตัว และการวัดทางชีวภาพ
ภาคผนวก จ : การกำหนดมาตรฐาน
บรรณานุกรม : Reference

หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI323
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วย
(Biological Principles in Management of Natural Resources)
ศึกษา ทัศนะทางนิวเศวิทยาของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงค้างไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การอนุรักษ์ทรัพยากร
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา(ต่อ)
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา
บทที่3 : วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
บทที่4 : ดิน
บทที่5 : มนุษย์และน้ำ
บทที่6 : ทุ่งหญ้าและการเลี้ยงสัตว์
บทที่7 : ป่าไม้
บทที่8 : สัตว์ป่า
บทที่9 : สิ่งแวดล้อมในน้ำ
บทที่10 : ประชากร
ภาคผนวก :
บรรณานุกรม : Reference

การจัดการ : มุมมองนักบริหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BA700
อ่านกันเถอะ...
การจัดการ : มุมมองนักบริหาร 3 หน่วย
(Management : Perspectives for Managers)

คำนำ
สารบัญ
ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(1)
ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(2)
ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(3)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(1)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(2)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(3)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(4)
ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(5)
ตอนที่3 : บทบาทผู้บริหาร/ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์(1)
ตอนที่3 : บทบาทผู้บริหาร/ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์(2)
ตอนที่4 : จริยธรรมในการบริหาร
ตอนที่5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(1)
ตอนที่5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(2)
ตอนที่6 : การบริหารความเปลี่ยนแปลง
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(1)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(2)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(3)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(4)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(5)
ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(6)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(1)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(2)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(3)
ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(4)
บรรณานุกรม

การทำฟาร์มสุกร

with 3 comments

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AT328
อ่านกันเถอะ...
การทำฟาร์มสุกร 3 หน่วย
(SWINE FARM MANAGEMENT)
ศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร พันธุ์สุกร สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสุกร การปรับปรุงพันธุ์สุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร การวางแผนการผลิตสุกร การจัดการสุกร การผสมเทียมของสุกร อาหารและการให้อาหารสุกร ระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ การสุขาภิบาลและลูกสุกร การฆ่าและคุณภาพซากสุกร มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร การเตรียมโรงเรืองสุกร การจับบังคับและเคลื่อนย้ายสุกร การทำเครื่องหมายสุกร การให้ยาสุกร การตอนสุกร สารเร่งเนื้อแดง

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร
บทที่ 2 : พันธุ์สุกร
บทที่ 3 : สรีรวิทยาสืบพันธุ์ของสุกร
บทที่ 4 : การปรับปรุงพันธุ์สุกร
บทที่ 5 : โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร
บทที่ 6 : การวางแผนการผลิตสุกร
บทที่ 7 : การจัดการสุกร
บทที่ 8 : การผสมเทียมของสุกร
บทที่ 9 : อาหารและการให้อาหารสุกร
บทที่ 10 : ระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ
บทที่ 11 : การสุขาภิบาลและโรคสุกร
บทที่ 12 : การฆ่าและคุณภาพซากสุกร
บทที่ 13 : มาตฐารฟาร์มเลี้ยงสุกร
บทที่ 14 : การเตรียมโรงเรือนสุกร
บทที่ 15 : การจับบังคับและการเคลื่อนย้ายสุกร
บทที่ 16 : การทำเครื่องหมายสุกร
บทที่ 17 : การให้ยาสุกร
บทที่ 18 : การป้องกันโรคโลหิตจางลูกสุกร
บทที่ 19 : การตอนสุกร
บทที่ 20 : สารเร่งเนื้อแดง
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 8:25 am

การบริหารกิจการโฆษณา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AD426
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการโฆษณา 3 หน่วย
(Advertising Management)
ศึกษา ความหมาย ความเป็นมาและการจัดรูปแบบการบริหารภายในกิจการโฆษณา เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ ขอบข่ายการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และศึกษาถึงหน้าที่ของผู้บริหารกิจการโฆษณาทั้งด้านทฤษฎ๊และปฏิบัติ รวมถึงความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกกฎหมายและข้อบังคับของรัฐและสถาบันที่ เกี่ยวข้อง

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความทั่วไป
บทที่ 2 : หน้าที่และการจัดองค์การของกิจการโฆษณา
บทที่ 3 : แผนงานโฆษณา
บทที่ 4 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา(ต่อ)
บทที่ 4 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา
บทที่ 5 : การเสนองานโฆษณา
บทที่ 6 : การตัดสินใจด้านสื่อโฆษณา
บทที่ 7 : การวิจัยเพื่อการโฆษณา
บทที่ 8 : การบริหารกิจการโฆษณา
บทที่ 9 : การบริหารความสัมพันธ์
บทที่10 : การหาลูกค้าใหม่
บทที่ 11 : การบริหารบุคลากร
บทที่ 12 : การจัดการทางการเงิน(ต่อ)
บทที่ 12 : การจัดการทางการเงิน
บทที่ 13 : กฎหมายและจรรยาบรรณาด้านการโฆษณา
บรรณานุกรม : Reference

การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

leave a comment »

2103478    การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม    Energy Management in Industry

การศึกษาดุลพลังงานของกลอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมและแนวทางเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ เทคนิคการนำความร้อนทิ้งมาใช้ประโยชน์ หลักการผลิตไอน้ำเพื่อกำเนิดต้นกำลัง และเป็นแหล่งความร้อนพร้อมกันในอุตสาหกรรม การจัดการเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Energy balance studies for various equipment in industrial plants and options for improved efficiency, waste heat recovery techniques, cogeneration concepts in industry and management for efficient use of emergy.)

(2103478 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการพลังงานภายในอาคาร

leave a comment »

2103475    การจัดการพลังงานภายในอาคาร    Energy Management in Building

โปรแกรมการตรวจสอบการใช้พลังงานภายในอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคาร การริเริ่มโปรแกรมในการจัดแนวทางสำหรับวิธีการลดการใช้พลังงานในแต่ละพื้นที่ของอาคาร การประหยัดพลังงานแนวทางในการวางแผน การออกแบบ การติดตั้ง การใช้งานการบำรุงรักษา การต่อเติมและการปรับปรุงของระบบเครื่องกลในอาคารเดิมและอาคารใหม่ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดการพลังงานและในการควบคุมอุปกรณ์ทางด้านการปรับสภาวะอากาศและการระบายอากาศในอาคารโดยอัตโนมัติ กรณีศึกษาการประหยัดพลังงาน ในอาคาร

(Energy audit program for building and facilities, initiating energy management program, guidelines for methods of reducing energy usage in each area in buildings, conservation of the energy in the planning, design, installation, utilization, maintenancem and modernization of the mechanical systems in existing and new buildings, utilization of microcomputer in energy management and in automatic control of air conditioning and ventilatin systems in buildings.)

(2103475 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อันตรายของสารเคมีและการจัดการ

leave a comment »

2302104    อันตรายของสารเคมีและการจัดการ    Chemical Hazard and Management

ระเบียบความปลอดภัย กฎหมาย กฎข้อบังคับและมาตรฐาน พิษวิทยาด้านอุตสาหกรรม อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลการจัดการอันตรายจากเพลิงไหม้ การพิสูจน์อันตราย การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุ และการตรวจประเมินความปลอดภัยเชิงประสิทธิภาพ การจัดการของเสียที่เป็นสารเคมี

(Safety program; legislations; regulations and standard; industrial toxicology; personal protective equipment; management of fire hazards; hazard identification; risk assessment; determining the cause of accidents and conducting effective safety audits; chemical waste management.)

(2302104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.