ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Production

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT484(48)
อ่านกันเถอะ...
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วย
(Software engineering The Production quality software)
-

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การวางแผนโครงงาน
การวิเคราะห์ความต้องการ
การออกแบบระบบ
การออกแบบโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรม
การทดสอบโปรแกรม
การทดสอบระบบ
การส่งมอบระบบ
การบำรุงรักษาระบบ
ความผิดพลาดในการพัฒนาระบบ
ภาคผนวก

การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV464
อ่านกันเถอะ...
การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Production and Application of Media in Public Relation)
ศึกษา เกี่ยวกับวิธีการนำเอาสื่อเข้ามาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และสามารถ ผลิตสื่อบางประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำนำ : Introduction
ความนำ
สารบัญ : Content
บทที่1 : สื่อทางด้านการพิมพ์
บทที่2 : บทบาทของสื่อต่อการประชาสัมพันธ์
บทที่3 : หลักและวิธีการผลิตสื่อแต่ละประเภท
บทที่4 : การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
บทที่5 : หลักและวิธีการใช้สื่อแต่ละชนิด
บทที่6 : การประเมินผลของสื่อและแบบสอบถาม
บรรณานุกรม : Reference

การผลิตรายการโทรทัศน์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV407
อ่านกันเถอะ...
การผลิตรายการโทรทัศน์ - หน่วย
(Television Program Production)
-

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ประวัติและวิวัฒนาการวิทยุโทรทัศน์
บทที่3 : การบริหารงานกิจการวิทยุโทรทัศน์
บทที่4 : สถานีวิทยุโทรทัศน์
บทที่5 : รายการวิทยุโทรทัศน์
บทที่6 : เทคนิคต่างๆ ในการผลิตรายการ
บทที่7 : การกำกับรายการ
บทที่8 : การผลิตรายการบันเทิง
บทที่9 : การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์การศึกษา
10 : การผลิตรายการสารคดี ข่าว การโฆษณาและอื่นๆ
บทที่11 : ปกิณกะ
บรรณานุกรม

เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV406(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง - หน่วย
(Technique of Radio Program Production)
-

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
บรรณานุกรม : Reference
ภาคผนวก : Supplement

การผลิตรายการวิทยุ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV406
อ่านกันเถอะ...
การผลิตรายการวิทยุ 3 หน่วย
(Radio Program Production)
ศึกษา ด้านการผลิตและเขียนบทสำหรับรายการต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง เช่น รายการละครทางวิทยุ รายการโฆษณา การจัดรายการแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับเวลาและผู้ฟังรายการด้วย โดยเน้นหนักทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

คำนำ : Introduction<
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติของวิทย
บทที่ 2 : การบริหารงานของสถานีวิทยุ
บทที่ 3 : การผลิตรายการวิทยุ
บทที่ 4 : ข่าว
บทที่ 5 : สารคดีคืออะไร แตกต่างจากข่าวอย่างไร
บทที่ 6 : การอภิปรายคืออะไร
บทที่ 7 : การประกาศวิทยุและผุ้ประกาศคืออะไร
บทที่ 8 : การผลิตรายการประเภทต่างๆ ความแตกต่างในการเขียนบทละคร..
บทที่ 9 : สิ่งที่ช่วยการผลิตรายการวิทยุ
บทที่10 : สภาพของวิทยุทางธุรกิจ
บรรณนุกรม : Reference

การผลิตภาพยนตร์ 8 มม.

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV333
อ่านกันเถอะ...
การผลิตภาพยนตร์ 8 มม. 3 หน่วย
(The 8 mm. Film Production)
การถ่ายภาพยนตร์ 8 มม. ภาพยนตร์ 8 มม. ซุปเปอร์ การถ่ายทำฟิล์ม 8 มม. เสียงและการทำฟิล์มรูป

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ภาพยนตร์
บทที่ 2 : กระบวนการผลิตภาพยนตร์
บทที่ 3 : บุคลากรที่สำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์
บทที่ 4 : กล้องถ่ายภาพยนตร์
บทที่ 5 : ฟิล์มภาพยนตร์
บทที่ 6 : แสงในการถ่ายภาพยนตร์
บทที่ 7 : การประกอบภาพ
บทที่ 8 : เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำภาพยนตร์
บทที่ 9 : การตัดต่อและลำดับภาพ
บทที่ 10: การบันทึกเสียงลงฟิล์ม
บทที่ 11: เครื่องฉายภาพยนตร์ฟิล์มกลัก
บทที่ 12: การดูแลและการระวังรักษากล้องถ่ายภาพยนตร์
บรรณานุกรม : reference

การผลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV328
อ่านกันเถอะ...
การผลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกษา 3 หน่วย
(Photography Production for Education)
การผลิตทัศนวัสดุโดยการถ่ายภาพ ได้แก่ ภาพชุด ชุดสไลด์ ชุดฟิล์มสตริป เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการสอนในห้เองเรียน

ประวัติการถ่ายภาพ
ชนิดของกล้องถ่ายรูป
ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป
เลนส์
วิธีการใช้กล้องถ่ายรูป
ทฤษฎีของแสง
ฟิลเตอร์
เครื่องวัดแสง
การเตรียมงานการผลิตสไลด์และฟิล์มสตริป
ฟิล์ม
การประกอบภาพ
วิธีถ่ายภาพ
เทคนิคการถ่ายภาพในลักษณะต่างๆ
การถ่ายภาพคน
การถ่ายภาพวิว
การถ่ายภาพเคลื่อนไหว
การถ่ายภาพระยะใกล้
ปัญหาต่างๆ
ประโยชน์ของรูปภาพ
ห้องมืดและอุปกรณ์
การผสมน้ำยา
การล้างฟิล์ม
การอัดและการขยายรูป
วิธีขยายภาพสี
สูตรน้ำยา1
สูตรน้ำยา2
ภาคผนวก

การผลิตวัสดุกราฟิค

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV313
อ่านกันเถอะ...
การผลิตวัสดุกราฟิค 3 หน่วย
(Graphic Material Production)
หลัก การเลือกและการผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนเบื้องต้น วิธีการประดิษฐ์อักษร การเลือกสี การขยายภาพ การผลิตแผนภูมิ แผนสถิติ แผนที่ ฯลฯ โดยเน้นถึงหลักในการผลิตวัสดุราคาถูก พร้อมทั้งการนำเอาวัสดุ การสอนสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานกราฟิค
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานกราฟิค
ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานกราฟิค
การออกแบบวัสดุกราฟิค
ภาพในวัสดุกราฟิค
การใช้สีในการผลิตวัสดุกราฟิค
การประดิษฐ์ตัวอักษรสำหรับวัสดุกราฟิค
ความรู้เกี่ยวกับการผนึกภาพ
ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาภาพและการนำภาพออกแสดง
ความรู้เกี่ยวกับการเคลือบผิวหน้าวัสดุ
งานพิมพ์และงานทำสำเนา
หลักการใช้และการเตรียมบัตรคำ
หลักการใช้และเตรียมรูปภาพ
หลักการใช้และการเตรียมภาพโปร่งใส
หลักการใช้และการเตรียมแผนภูมิและแผนสถิติ
หลักการใช้และการเตรียมวัสดุตั้งแสดง
หลักการใช้และการเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์

การผลิตสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AT428(s)
อ่านกันเถอะ...
การผลิตสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3 หน่วย
(Aquatic Animal Production : Coastal Aquaculture)
ศึกษา เกี่ยวกับนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว การเพาะเลี้ยงปลากะรัง การเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยแครง

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : นิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
บทที่ 2 : การเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
บทที่ 3 : การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย
บทที่ 4 : การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
บทที่ 5 : การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
บทที่ 6 : การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
บทที่ 7 : การเพาะเลี้ยงปลากะรัง
บทที่ 8 : การเลี้ยงหอยนางรม
บทที่ 9 : การเลี้ยงหอยแมลงภู่
บทที่ 10 : การเลี้ยงหอยแครง
ภาคผนวก

การผลิตแพะ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AT335
อ่านกันเถอะ...
การผลิตแพะ 3 หน่วย
(GOAT PRODUCTION)
ศึกษา เกี่ยวกับความสำคัญของการเลี้ยงแพะ ชีววิทยาของแพะ สายพันธุ์แพะ การสร้างฟาร์มแพะ อาหารและการให้อาหาร การผสมพันธุ์และการอนุบาล การเลี้ยงและการดูแลแพะ โรคทั่วไปของแพะการป้องกันและการดูแลรักษา การจัดซากแพะ การสร้างน้ำนมและการจัดการน้ำนมแพะ

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ชีววิทยาของแพะ
บทที่ 3 : สายพันธุ์แพะ
บทที่ 4 : การสร้างฟาร์มแพะ
บทที่ 5 : อาหารและหารให้อาหาร
บทที่ 6 : การผสมพันธุ์และการอนุบาล
บทที่ 7 : การเลี้ยงและการดูแลแพะ
บทที่ 8 : โรคทั่วไปของแพะ การป้องกันและดูแลรักษา
บทที่ 9 : การจัดการซากแพะ
บทที่ 10 : การสร้างน้ำนมและการจัดการน้ำนมแพะ
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 8:28 am

เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AD328(47214)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วย
(ADVERTISING PRODUCTION TECHONIQUE1)
-

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณา
บทที่ 2 : ระบบการพิมพ์
บทที่ 3 : ประเภทของสิ่งพิมพ์และกระดาษ
บทที่ 4 : หนังสือและการเข้าเล่มหนังสือ
บทที่ 5 : การออกแบบ
บทที่ 6 : การจัดวางหน้าพิมพ์
บทที่ 7 : การเตรียมต้นฉบับ
บทที่ 8 : การพิมพ์สี
บทที่ 9 : กระบวนการแยกสีและทำเลย์เอาท์
บทที่10 : การทำแม่พิมพ์และการบรู๊ฟ
บทที่11 : การประเมินราคาและความรู้ที่เกี่ยวกับการพิมพ์
ภาคผนวก

เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1

with 2 comments

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AD328
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วย
(Advertising Production Technique 1)
ศึกษา ถึงการวางรูปแบบและการจัดหน้าโฆษณาเพื่อใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบของโฆษณาในสิ่งพิมพ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานพิมพ์ รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตงานโฆษณาและการพิมพ์ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินผลสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการโฆษณา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณา
บทที่ 2 : ระบบการพิมพ์
บทที่ 3 : ประเภทของสิ่งพิมพ์และกระดาษ
บทที่ 4 : หนังสือและการเข้าเล่มหนังสือ
บทที่ 5 : การออกแบบ
บทที่ 6 : การจัดวางหน้าพิมพ์
บทที่ 7 : การเตรียมต้นฉบับ
บทที่ 8 : การพิมพ์สี
บทที่ 9 : กระบวนการแยกสีและทำเลย์เอาท
บทที่10 : การทำแม่พิมพ์และการบรู๊ฟ
บทที่11 : การประเมินราคาและความรู้ที่เกี่ยวกับการพิมพ์
บรรณานุกรม : Reference

การผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

leave a comment »

2305354    การผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์    Hydroponics for Crop Production

ประวัติความเป็นมาของไฮโดรโปนิกส์ ข้อดีและข้อเสีย ระบบการปลูก สารละลายธาตุอาหาร สูตรธาตุอาหาร พืชที่เหมาะสมคุณค่าทางโภชนาการ การควบคุมโรคและแมลง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินวิธีอื่น การประยุกต์ใช้วิธีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์

(Historical bacground of hydroponics, advantages and disadvantages; growing systems; the nutrient solution; the formulation of nutrients; suitable crops; nutritional value; pest and disease control; other methods for soilless culture; application of hydroponics)

(2305354 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 1:04 pm

การผลิตไม้ประดับเพื่อการค้า

leave a comment »

2305453    การผลิตไม้ประดับเพื่อการค้า    Commercial Ornamental Plant Production

การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานในการปลูกไม้ประดับ การวางแผนด้านการจัดการและด้านธุรกิจการจัดการโรงเรือน การผลิตและการดูแลไม้ประดับเพื่อการค้า การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการทดลองและการศึกษานอกสถานที่

(Application of basic scientific principles in growing ornamental plants; menagement and business planning; nursery management; commercial ornamental plant production and care; postharvest management; laboratory practice and field trips.)

(2305453 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 12:40 pm

การจัดการการผลิตทางการพิมพ์

leave a comment »

2313411    การจัดการการผลิตทางการพิมพ์    Production Management in Printing

การจัดการอุตสาหกรรมและการบริหารงานผลิตในการพิมพ์ ทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงพิมพ์ การพยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนและการควบคุมการผลิต การจัดการวัสดุคงคลัง การบริหารสุขอนามัยและความปลอดภัย การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร อนุกรมมาตรฐาน

(Industrial, and production management in printing; location; plant layout; production forecast; production planning and control in printing house; inventory management; health an safety management; total quality control; International Organization for Standardization (ISO).)

(2313411 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 5:35 am

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.