ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Resource

จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นนำ

leave a comment »

3805303    จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นนำ    Introduction to Psychology for Human Resource Development

มโนทัศน์และหลักการทางจิตวิทยาในการพัฒนาความสามารถและบุคลิกภาพของบุคคล การวิเคราะห์งานเพื่อวางแผนกำลังคน การเพิ่มพลังใจ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ กลวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

(Concepts and psychological principles applied to improving human ability and personality; job analysis for manpower planning; empowerment; human relations in organization; strategies in behavior change for goal attainment of the organization.)

(3805303 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

จิตวิทยาสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

3805602    จิตวิทยาสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์    Psychology For Human Resource Management

อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีและการวิจัยทางจิตวิทยา การประยุกต์ในการบริหารองค์การ การวางแผนกำลังคน การคัดเลือกบุคลากร การบรรจุคนในตำแหน่งงาน สายทางความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการ การเกษียณอายุงาน ประเด็นปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับบุคลากร

(Discussion and analysis on theories and psychological research; application in organizational management; manpower planning; selection and placement; career route development; salary and welfare; retiring; current issues on personnel.)

(3805602 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์

with one comment

3805608    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ์    Strategic Human Resource Development And Training

มโนทัศน์ ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติในการออกแบบเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเชื่อมสัมพันธ์กับกลยุทธ์ธุรกิจ โดยเน้นวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ การประยุกต์ในการวิเคราะห์งานสำหรับการวางแผนกำลังคน การออกแบบโครงการเพื่อเตรียมบุคลากรสำหรับการทำงานในยุคโลกาภิวัตน์ การสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

(Concepts, theories, and practice in designing human resource development strategies combining with business strategy, stressing on vision and mission of the organization; its application in work analysis for manpower planning; project design for personnel planning in the globalizing age; survey on training needs; curriculum development and evaluation of the training projects, focusing on behavior change for organization’s goal attainment.)

(3805608 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

5300514    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    Human Resource Development

การพัฒนาองค์กรการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการในสถาบันเพื่อการพัฒนา งานสาธารณสุข โดยเน้นการพัฒนาองค์กรและการสร้างทีมทำงาน หลักการและการปฏิบัติ การต่อรองและการแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งภายในและระหว่างองค์กร การเรียนรู้และการฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์ และนโยบายสำหรับการผลิตและการใช้บุคลากรทางด้านสาธารณสุข

(Development of learning organizations; strategic planning and management in public health institutions with particular emphasis given to organization development, and team building; internal and external conflicts, principles and practices of negotiation and conflict resolution; learning and training, career development; policies and strategic planning for health manpower production and consumption.)

(5300514 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 28, 2009 at 12:01 pm

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

6004514    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    Human Resource Development

การพัฒนาองค์กรการศึกษา การวางแผนกลยุท์และการบริหารจัดการในสถาบันเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข โดยเน้นการพัฒนาองค์กรและการสร้างทีมงาน หลักการและการปฏิบัติ การต่อรองและแก้ไขข้อขัดแข้งทั้งภายในและระหว่างองค์กร การเรียนรุ้และการฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายสำหรับการผลิตและการใช้บุคลากรทางด้านสาธารณสุข

(Development of learning organizations; strategic planning and management in public health institutions with particular emphasis given to organizational develpment, and team building; internal and external conficts, principles and practices of negotiation and conflict resolution; learning and training, career development; policies and strategic planning for health manpower production and consumption.)

(6004514 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 28, 2009 at 7:02 am

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

6800514    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    Human Resource Development

การพัฒนาองค์กรการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการในสถาบันเพื่อการพัฒนางาน สาธารณสุข โดยเน้นการพัฒนาองค์กรและการสร้างทีมทำงาน หลักการและการปฏิบัติ การต่อรองและการแก้ไขข้อขัดแย้งทั้งภายในและระหว่างองค์กร การเรียนรู้และการฝึกอบรม การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายสำหรับการผลิตและการใช้บุคลากรทางด้านสาธารณสุข

(Development of learning organizations; strategic planning and management in public health institutions with particular emphasis given to organizational development,and team building; internal and external conflicts, principles and practices of negotiation and conflict resolution; learning and training, career development; policies and strategic planning for health manpower production and consumption.)

(6800514 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 28, 2009 at 4:36 am

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนเกษตร

leave a comment »

032342 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนเกษตร  Human Resource Development in Agricultural Community

แนวคิด หลักการ วิธีการและแนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม องค์กรกระบวนการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการฐานความรู้และภาวะผู้นำ เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนเกษตร

(Concepts, principles, methods and trends in human resource and development, groups, organizations, learning process, learning organization, knowledge base management and leadership. Participatory techniques for human resource development in agricultural community.)

(032342 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 23, 2009 at 8:59 am

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.