ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Teachers

ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู

leave a comment »

รายวิชา EF203ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู (General Knowledge for Teachers).

รายวิชา EF203 ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู (General Knowledge for Teachers)

ศึกษาความหมายและสถานภาพของครู บทบาทและหน้าที่ของครูทั้งในโรงเรียน และในชุมชน ตลอดจนการสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับครู ลักษณะครูที่พึงประสงค์จรรยาบรรณของครู กฎหมาย และองค์การที่เกี่ยวข้องกับครู ระเบียบการเงินและการพัสดุโรงเรียน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความหมายและประวัติความเป็นมาของครู
บทที่ 2 : บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู
บทที่ 2:บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู(ต่อ)
บทที่ 3 : จรรยาบรรณ คุณธรรมและคุณลักษณะของครูที่ดี
บทที่ 3 : จรรยาบรรณ คุณธรรมและคุณลักษณะของครูที่ดี(ต่อ)
บทที่ 4 :ค่านิยมและการพัฒนาบุคลิภาพของครู
บทที่ 5 : วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู
บทที่ 5 : วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู(ต่อ)
บทที่ 5 :วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู(ต่อ)
บทที่ 6 : ระเบียบปฏิบัติราชการที่ครูควรทราบ
บทที่ 6 :ระเบียบปฏิบัติราชการที่ครูควรทราบ(ต่อ)
บทที่ 7 :การบริหารงานธุรการและงานพัสดุที่ครูควรทราบ
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู

leave a comment »

ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2

leave a comment »

รายวิชา ED202(S)(48)ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 (English of Teachers 2).

รายวิชา ED202(S)(48) ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 (English of Teachers 2)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
Introduction
Content
Unit 1 : Teaching and Learning
Unit 2 : Classroom Management
Unit 3 : Instructional Media
Unit 4 : Instructional Evaluation
References

เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

leave a comment »

2701110    เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา    Selected Topics in Mathematics for Elementary School Teachers

จำนวนและความรู้สึกเชิงคำนวณ เรขาคณิตทดลองและการใช้เหตุผลเชิงปริภูมิ แบบรูป การประมาณค่า การคิดเลขในใจ การแก้ปัญหาโจทย์ซับซ้อน กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กพิเศษ

(Numbers and number sense; informal geometry and spatial reasoning; pattern; estimation; mental mathematic; non-routine problem solving; mathematic process; mathematics and technology and mathematics for exceptional children.)

(2701110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 3:55 am

สัทศาสตร์อังกฤษสำหรับครู

leave a comment »

2701273    สัทศาสตร์อังกฤษสำหรับครู    English Phonetics for Teachers

เรื่องของเสียง ได้แก่ อวัยวะของการเกิดเสียงเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะ สระ การเน้นเสียงหนักเบาและระดับเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การนำหลักสัทศาสตร์ไปใช้ใน การสอนภาษาอังกฤษ

()

(2701273 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 3:38 am

ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับครู

leave a comment »

2701281    ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับครู    English Grammar for Teachers

หลักไวยากรณ์และการใช้ไวยากรณ์ในการ สื่อสารภาษาอังกฤษ วิเคราะห์และแก้ไข ข้อผิดเน้นการใช้ไวยากรณ์ที่สัมพันธ์กับหนังสือเรียนระดับประถม มัธยมและระดับ สูงขึ้นไป

()

(2701281 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 3:35 am

คณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา

leave a comment »

2701303    คณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา    Mathematics for Secondary Teachers

การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา มโนคติที่สำคัญ และแนวทางในการ พัฒนาความสัมพันธ์ของมโนคติทางคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษากับระดับอื่นที่เกี่ยวข้อง

()

(2701303 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 4:47 pm

วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพสำหรับครู 1

leave a comment »

2701370    วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพสำหรับครู 1    Physical Biological Science for Teachers I

วิวัฒนาการชีวิต พันธุกรรม กระบวนการในการดำรงชีวิต ยารักษาโรค โภชนาการ สารเคมี และสารสังเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

()

(2701370 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 4:12 pm

วาทวิทยาสำหรับครู

leave a comment »

2701372    วาทวิทยาสำหรับครู    Speech for Teachers

การพูดแบบต่าง ๆ ในที่สาธารณะ ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการพูดเพื่อจูงใจและปลุกใจ การปาฐกถา การโต้วาที การสอน การอธิบาย การอภิปรายแบบต่างๆ การประชุมและการจัดประชุมแต่ละแบบ กลวิธีการเป็นผู้นำการประชุมกลุ่ม การพูดแนะนำ การเป็นพิธีกร การกล่าวขอบคุณ การเล่าเรื่อง ในรูปแบบต่างๆ ศิลปะการเป็นประธานกลุ่มและผู้นำการอภิปราย การวิเคราะห์ผู้ฟัง การวิจารณ์ การเตรียมการพูดเพื่อโอกาสต่าง ๆ การรู้จักใช้ถ้อยคำในการพูดให้เหมาะสมแก่กาละเทศะและบุคคล

()

(2701372 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 4:11 pm

ครูกับการพัฒนาชุมชน

leave a comment »

2701492    ครูกับการพัฒนาชุมชน    Teachers and Community Development

ลักษณะ ขอบเขต ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ลักษณะของชุมชนโรงเรียนชนบท อภิปรายปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการศึกษาของชุมชนและปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย และบทบาทของครูต่อการพัฒนาชุมชน

(Community development for developing countries; concepts and processes of community development; roles of teachers in community development; educational activities and services for community development.)

(2701492 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 3:50 pm

สมรรถภาพพื้นฐานสำหรับครูประถมศึกษา

leave a comment »

2703107    สมรรถภาพพื้นฐานสำหรับครูประถมศึกษา    Basic Competence for Elementary School Teachers

สมรรถภาพที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีทักษะการจัดการ การบริหารเวลา และการทำงานอย่างเป็นระบบ ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการคิด และทักษะการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง

(Necessary competenc for elementary school teaching profession communication skills; skills in using media and technology; management skills, time management and systematic working; skills in working with others; skills in thinking and improving one’s work and oneself.)

(2703107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 8:12 am

คอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา

leave a comment »

2703215    คอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา    Computer for Elementary School Teachers

บทบาทคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประถมศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการ สอน การเลือกใช้และการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเกม การทำแฟ้มสะสมผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

(Roles of computer in elementary schools; use of computer for instruction; selection and development of computer assisted instruction lessons and games; electronic portfolio; development of basic computer curriculum and instruction at the elementary education; application of computer in daily life.)

(2703215 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 8:06 am

ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนสำหรับครูประถมศึกษา

leave a comment »

2703624    ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนสำหรับครูประถมศึกษา    Instructional Strategies For Elementary School Teachers

หลักการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมในการสอนระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์สภาพการณ์และเงื่อนไขการเรียนรู้ รวมทั้งความต้องการของผู้เรียน การฝึกปฏิบัติการวางยุทธศาสตร์ในการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ และสามารถสนองความต้องการของผู้เรียน

(Instructional principles; models; methods and interesting techniques appropriate for elementary school teaching; analysis of learning situations, conditions, and learners’ needs; practices in designing instructional strategies and activities suitable to learning situation and meet the learners’ needs.)

(2703624 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 6:16 am

โปรแกรมการศึกษาสำหรับครูประจำการและวิทยากรระดับประถมศึกษา

leave a comment »

2703801    โปรแกรมการศึกษาสำหรับครูประจำการและวิทยากรระดับประถมศึกษา    In-Service Education Program For Elementary School Teachers And Trainers

การฝึกอบรมแบบต่างๆ พัฒนาการของการฝึกอบรมครูประจำในโรงเรียนประถมศึกษา กลวิธีในการใกอบรม การจัดและดำเนินการโปรแกรมการฝึกอบรมครูประจำการและวิยากรระดับประถมศึกษา

(Various types of in-service education programs; development of in-service education for teachers and resource persons; techniques for in-service training; organization and management of the in-service training programs.)

(2703801 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 3:36 pm

กิจกรรมดนตรีสำหรับครู

leave a comment »

2712389    กิจกรรมดนตรีสำหรับครู    Music Activity for Teachers

หลักการและเทคนิคการจัดกิจกรรมดนตรี การวิเคราะห์และการประพันธ์เพลงสำหรับเด็ก

()

(2712389 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 2:22 am

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.