ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

EN ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

with 2 comments

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
EN101
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยการณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้ เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ ทั้งนี้โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทต่า งๆ
EN101(51)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษา ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
EN101(51)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic Sentenxes and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษา ประโยคพื้นฐานและคำศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
EN102
อ่านกันเถอะ...
ประโยคและศัพท์ทั่วไป 3 หน่วย
(Sentences and Vocabulary in General Use)
ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยใช้เครื่อง หมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ
EN102(50)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคและศัพท์ 3 หน่วย
(Sentences and vocabulary in general use)
ศึกษา ไวยากรณ์ ประโยคและคำศัพท์ ไปด้วยกัน
EN201
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเอาความ 3 หน่วย
(Reading for Comprehension)
ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อความ สั้นๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดนเน้นเรื่องความสามารถในการกำหนดได้ด้วยหลักเกณฑ์ว่า คำวลี ประโยค และข้อความต่าง ๆ สื่อความหมายในส่วนใดบ้าง สื่อความหมายอย่างไร และสื่อความหมายว่าอย่างใด ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการใช้อุปสรรคและปัจจัย การใช้เครื่องสังเกตในปริบท(contextual clues) ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรมและวิธีเลือกความหมายของศัพท์ตามพจนานุกรมมาใช้โดย ถูกต้องกับความหมายของประโยคและข้อความ
EN202
อ่านกันเถอะ...
การอ่านตีความ 3 หน่วย
(Interpretative Reading)
ศึกษาวิธีและฝึกจับประเด็นสำคัญ เก็บรายละเอียดที่สำคัญและจับเจตนาของข้อความต่าง ๆที่อ่าน และศึกษาวิธีแลฝึกอ่านอย่างเร็วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหาสำรวจหรือทบทวนข้อมูลต่าง ๆ
EN203
อ่านกันเถอะ...
การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(English Pronunciation )
EN204
อ่านกันเถอะ...
การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ หน่วย
(Controlled Conversation)
EN204(50)
อ่านกันเถอะ...
การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ 3 หน่วย
(controlled Conversation)
since the manuscript of the first edition of this book was completed in1997,it
EN205
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ 3 หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขอ งองคืประกอบในกระบวนการสนทนาปและฝึกสนทนาในเรื่องต่างๆที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ มักจะสนทนากัน โดยเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป้นพื้นฐานและธรรมเนียมปฎิบัติที่ควบคู่กับเรื่อง สนทนาตลอดจนท่าทางท่ใช้ประกอบกับถ้อยคำและประโยคตามแบบเจ้สของภาาา วข้อสนทนาและประโยคต่างๆที่ใช้สนทนาเป้นไปตามที่กำหนดไว้ในบทเรียน
EN205 (S)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
EN205(51)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ 3 หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษา ลีลาการเขียนประโยคที่ซับซ้อนและหลากหลาย รวมวิธีการเขียนอนุเฉทโดยสังเขป
EN206(48)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนอนุเฉกชนิดต่างๆ 3 หน่วย
(PARAGRAPH WRITING OF DIFFERENT FORMS )
EN251(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวรรณคดีอเมริกัน 1 หน่วย
(Survey of American Literature 1)
EN253
อ่านกันเถอะ...
เรื่องสั้นประเภทเน้นการดำเนินเรื่อง 3 หน่วย
(The Short Story of Plot)
ศึกษาเรื่องสั้นประเภทดำเนิน เรื่องโดยนักเขีนอังกฤษและนักเขียนอเมริกันโดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอ เรื่องราว วิธีเปิดฉาก วิธีดึงผู้อ่านเข้าสู่ปัญหาของเรื่องการใช้ฉากและสัญลักษณ์ประกอบ การลำดับภาพเพื่อนำไปสู่เหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอดของเรื่อง และวิธีจบในลักษณะหักมุมในทิศทางที่คาดไม่ถึง
EN256
อ่านกันเถอะ...
ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน 3 หน่วย
(Introduction to English and Amercan Drama)
ศึกษาลักษณะและวิวัฒนาการของการ ละครอังกฤษและละครอเมริกัน โดยเน้นเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสังคมและการละครในแต่ละสมัย และความเปลี่ยนแปลง ในแต่ละสมัยตลอดจนอิทธิพลที่ตกทอดสืบต่อมาในการละครอังกฤษและละครอเมริกันจน ถึงสมัยปัจจุบัน
EN291
อ่านกันเถอะ...
ตำนานอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 หน่วย
(Mythological Background in Literature)
ศึกษาเนื้อเรื่องและแนวคิดใน เรื่องบางเรื่องจากตำนานกรีก โรมัน และชาติตะวันตกอืน ๆ รวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิ้ล โดยเชื่อมโยงถึงชื่อแก่นเรื่องและเนื้อหาของวรรณกรรมตะวันตกที่ได้ถ่ายทอด เนื้อเรื่องและแนวคิดจากตำนานนั้น ๆ รวมทั้งศึกษาตำนานอินเดียซึ่งเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมตะวันออกด้วย
EN291(51)
อ่านกันเถอะ...
เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 หน่วย
(Mythological Background in Literature)
ศุกษา วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันรวมทั้งที่มาของเทพนิยายเห่านั้นด้วย
EN305
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก 3 หน่วย
(Argumentative Writing)
ศึกษาวิธีและฝึกเขียนอนุเฉทและ บทความเชิงสาธกขนาดสั้นที่แสดงเหตผล(cause and effect) การเปรียบเทียบ (comparison and contrast)การวิเคราะห์ (analysis) โดยเน้นเรื่องเอกภาพ(unity) ความสมดุลย์(balance)ความต่อเนื่อง(coherence)ของข้อเขียน
EN305(41)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก หน่วย
(Argumentative Writing)
EN305(50)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก 3 หน่วย
(Argumentative Writing)
การเขียนเชิงสาธก
EN306
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง 1976 หน่วย
(CRITICAL READING)
การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริง ได้แก่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเพื่อตีความ
EN306(S)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง หน่วย
(Critical Reading)
EN307
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง 3 หน่วย
(Appreciative Reading)
ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อเขียน ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เช่นอ่านกลเม็ดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้ในการเขียนได้ถูกต้องและจับความหมายในระดับต่าง ๆ ของข้อเขียนได้หมดจดตามเจตนาของผู้เขียน
EN309
อ่านกันเถอะ...
การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 3 หน่วย
(Listening for Comorehension 1)
ศึกษาวิธีและฝึกฟังในระดับ ประโยค โดยเน้นที่การจำแนกเสียงของคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน คำที่มีเสียงหนัก เสียงเบา พร้อมทั้งจับทำนองเสียง (intonation) ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น ๆ เช่นบทสนทนา การสัมภาษณ์ ข่าว การโฆษณา โดยสามารถบอกได้ว่าข้อความที่ฟังเป็นข้อความชนิดใดพร้อมทั้งจับใจความสำคัญ ฝึกเขียนตามคำบอก (dictation) และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน
EN309(51)
อ่านกันเถอะ...
การฟังเพื่อความเข้าใจ 3 หน่วย
(LISTENING FOR COMPREHENSION)
ศึกษา ความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป ทั้งไวยากรณ์ โครงสร้าง การออกเสียง
EN320
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน 3 หน่วย
(ENGLISH FOR JOB APPLICATIONS)
ศึกษาเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครงาน
EN320(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน 3 หน่วย
(English for job Applications)
ศึกษารูปแบบ ฝึกอ่าน และเขียน ประกาศรับสมัครเข้าทำงานของอาชีพสาขาต่าง ๆ แบบกรอกข้อความสมัครเข้าทำงาน จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและจดหมายรับรองความสามารถ และความประพฤติของผู้สมัคร
EN321(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสำนักงาน 3 หน่วย
(ENGLISH IN OFFICE WORK)
ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
EN322
อ่านกันเถอะ...
จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปล 3 หน่วย
(Nature and Methods of Translation)
ศึกษาเรื่องจุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธ๊แปลแบบต่าง ๆ และฝึกแปลข้อความตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา
EN322(50)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล 3 หน่วย
(nature and methods of translation)
ศึกษา คำจำกัดการแปล ประวัคิการแปลทางตะวันตก ประวัติการแปลในประเทศไทย
EN322(50)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุ่งหมาย หลัการและวิแปล 3 หน่วย
(nature and methods of translation)
ศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล
EN322(50)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีปแล 3 หน่วย
(nature and methods of translation)
ศึกษา ความรุ้งเกี่ยวกับการแปล คำจำกัดความของการแปล
EN323
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3 หน่วย
(English for Guides)
ศึกษาและฝึกใช้ประโยคและข้อความ ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและการกล่าวโอภาปราศรัย การบอกกล่าวเรื่องราวต่าง ๆ การฟังและตอบคำถาม การพรรณนาลักษณะและความสำคัญและการบรรยาย ประวัติของบุคคลสิ่งของและสถานที่ซึ่งเป็นจุดความสนใจของนักท่องเที่ยวตลอด จนการพรรณนาได้โดยย่อแต่ครอบคลุมสาระสำคัญในเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การปกครองและการเศรษฐกิจของประเทศไทย
EN325
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(ENGLISH IN THE FIELD OF ECONOMICS)
EN327
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Political Science)
ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขารัฐศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว
EN329
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Education)
ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขาศึกษาศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว
EN329(51
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Education)
ศึกษา Ore-Peading นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในส่วนแรกด้วยการอภิปรายหรือตอบคำถาม 2-3 คำถาม เพื่อนำไปสู่การอ่านเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำถามดังกล่าว
EN338
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 3 หน่วย
(Seventeenth Century Literatures)
ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในระ หว่างค.ศ. 1626 ถึง ค.ศ. 1700 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในรูปของการลดความเชื่อมั่น ในความเป็นไปได้ลง โดยที่ยังสืบทอดประเพณีนิยมทางวรรณคดีบางประการไว้ ทั้งนี้โดยเน้นเรื่องโลกทัศน์ความรู้สึกนึกคิดและศิลปะการเขียนของนักเขียน ที่สำคัญ เช่น John Donne, John Milton และ John Dryden
EN338(51)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17 3 หน่วย
(severiteenith ceritury literature)
ศึกษา นักประพันธ์ในศตวรรษที่ 17 มีมากมายหลายกลุ่ม
EN352
อ่านกันเถอะ...
กวีนิพนธ์ประเภทแสดงอารมณ์และความคิดความรู้สึกส่วนตัว 3 หน่วย
(Lyrical Poetry)
ศึกษากวีนิพนธ์อังกฤษและ กวีนิพนธ์อเมริกันประเภทแสดงอารมณ์และความคิดความรู้สึกส่วนตัว โดยศึกษาจุลคีตนิพนธ์ (Sonnet) บทสรรเสริญ (Ode) และกลอนสั้นแสดงอารมณ์ (Lyric) และเน้นวิธีการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของกวีตลอดจนการใช้อุปกรณ์ ทางวรรณศิลป์ (Literary devices) ต่าง ๆ
EN355
อ่านกันเถอะ...
เรื่องสั้นประเภทเน้นพัฒนาการของบุคลิกภาพของตัวละคร 3 หน่วย
(The Short Story of Character)
ศึกษาเรื่องสั้นประเภทเน้น พัฒนาการบุคลิกภาพของตัวละคร โดยนักเขียนอังกฤษและอเมริกัน โดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องการกำหนดลักษณะและบุคลิกภาพของตัวละคร การดึงเข้าสู่ปัญหาของเรื่องการใช้ฉากและเหตุการณ์พลิกบุคลิกภาพของตัวละคร จนทำให้ตัวละครมีพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงในเหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอด หรือใช้ฉากและเหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอดพลิกบุคลิกภาพของตัวละครสำคัญ ทำให้เรื่องจบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในความรู้สึกของผู้อ่านที่ มีตัวละคร
EN355(S)
อ่านกันเถอะ...
องค์ประกอบของเรื่องสั้น หน่วย
(The Elements of Short Stories)
EN357
อ่านกันเถอะ...
นวนิยายประเภทเน้นปฏิกิริยาระหว่างบุคลิกภาพและเหตุการณ์ 3 หน่วย
(The Dramatic Novel)
ศึกษานวนิยายประเภทเน้นอิทธิพล ซึ่งบุคลิกภาพและเหตุการณ์มีต่อกันโดยนักเขียนอังกฤษและนักเขียนอเมริกัน โดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องวิธีเริ่มเรื่องวิธีแสดงบุคลิกภาพของตัว ละคร การเลือกเหตุการณ์วิธีแสดงความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องระหว่างบุคลิกภาพของตัว ละครกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องวิธีเสนอจุดสนใจสุดยอดและวิธีจบเรื่องตลอดจนการใช้บทสนทนาและสิ่ง ประกอบอื่น ๆ เช่น ฉากสัญลักษณ์ เพื่อประกอบการแสดงแนวความคิดอันเป็นแก่นของเรื่องให้ชัดเจนและมีน้ำหนัก ยิ่งขึ้น
EN362
อ่านกันเถอะ...
กวีนิพนธ์ของวิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ธ 3 หน่วย
(William Wordsworth’s Poems)
ศึกษากวีนิพนธ์ของ Wordsworth โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโคลงที่รวมเรียกว่า The Lucy Poem และ The Daffodils และโศลกที่รู้จักกันทั่วไปในนามของ The Immortality Ode โดยเน้นแนวความคิดของ Wordsworth ในเรื่อง มนุษย์ ธรรมชาติ และแก่นแท้ของกวีนิพนธ์ควบคู่กันไปกับการศึกษาศิลปะการเขียนที่มีลักษณะ เรียบง่าย แต่แจ่มชัดของกวีเอกผู้นี้
EN370
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้างประเทศ 3 หน่วย
(American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period)
ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในสมัย ที่ประเทศอเมริกายังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ (1620-1783) โดยเน้นเรื่องรูปแบบและแนวคิดของงานในประเภทข้อคิดคำนึงทางศาสนาและประเภท บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งวิวัฒนาการมาสู่รูปแบบและแนวความคิดต่าง ๆ ของวรรณกรรมในสมัยต่อมา และศึกษาวรรณกรรมซึ่งผลิตขึ้นในสมัยก่อสร้างประเทศสหรัฐอเมริกา (1784-1820) โดยเน้นความงอกงามในด้านชนิดและรูปแบบของการประพันธ์ และการหันเหของแนวความคิดทางด้านศาสนาไปในแนวทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น ตลอดจนความรู้สึกชาตินิยมที่ก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรง เช่น ในงานเขียนของ John Smith, Michael Wigglesworth, William Bradford, Jonathan Edwards, Benjamin Franklin และ Philip Freneau
EN372(H)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกัน 3 แบบฝึกหัดหนังสืออ่านนอกเวลา หน่วย
(A Workbook for Survey of American Literature 3)
EN381
อ่านกันเถอะ...
นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 3 หน่วย
(Novels and Short Stories of the Age of Realism and Naturalism)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความ รู้สึกนึกคิดในนวนิยายและเรื่องสั้นของนักเขียนสำคัญสมัยสัจนิยม และธรรมชาตินิยม (1900-1945) เช่นHenry James, Mark Twain, Theodore Dreiser, Sinclair Lewis, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William Faulkner และ Thomas Wolfe
EN395
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล 3 หน่วย
(Selected Works of Nobel Prize Authors)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และแนว ความคิดของผู้เขียนรางวัลโนเบลในงานเขียนของ Becket, Golding, Kipling, Kawabata และ Solhenitsyn เป็นต้น
EN405(34)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษระดับสูง 2 หน่วย
(Advanced English 2)
EN420
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ 3 หน่วย
(Secretarial English)
ศึกษารูปแบบและฝึกอ่านและเขียน จดหมายชนิดต่าง ๆ บันทึกข้อความติดต่อการงานรายงานสรุปและรายงานการประชุม ในขอบเขตและจำนวนที่สูงขึ้นไปกว่าที่ศึกษาใน en321 โดยเน้นเรื่องการเขียน
EN421
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ 3 หน่วย
(Journalistic English)
ศึกษารูปแบบและฝึกเขียนภาษา อังกฤษที่ใช้ภาคต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ เช่น ในหัวข่าว ในข่าว ในบทบรรณาธิการ ในบทความ ในประกาศแจ้วความและในโฆษณาต่าง ๆ
EN421(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ 3 หน่วย
(JOURNALISTIC ENGLISH)
ศึกษา ทฤษฎีว่าด้วยภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ และตัวอย่างงานเขียนประเภทต่าง ๆ
EN422(50)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Creative Writing)
การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่สนใจเพิ่มทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ สนใจงานเขียนให้มีรายละเอียดที่โดดเด่นสมจริงมากขึ้น
EN426
อ่านกันเถอะ...
การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ 3 หน่วย
(Movies and Television Scripts Translation)
ศึกษาหลักเกณฑ์ในการแปลบท ภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ ศึกษาตัวอย่างการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ที่น่าสนใจ ฝึกแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์โดยเน้นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
EN456
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันปัจจุบัน หน่วย
(Modern American Literature)
EN463(49)
อ่านกันเถอะ...
ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ 3 หน่วย
(William Shakespeare’s History Plays)
EN471
อ่านกันเถอะ...
เฮนรี่ เจมส์ 3 หน่วย
(Henry James)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความ รู้สึกนึกคิดในบทประพันธ์ของ Henry James โดยเน้นลักษณะสำคัญต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเขียนอเมริกันในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะเรื่อง The Portraifof a Lady ,The Ambassadors , The Golden Bowl และ The Wing of Dove
EN478
อ่านกันเถอะ...
นักประพันธ์สตรี 3 หน่วย
(Women Authors)
ศึกษารูปแบบบทประพันธ์และความ รู้สึกนึกคิดของนักประพันธ์สตรีอเมริกัน โดยเน้นความเห็นของนักประพันธ์ที่เกี่ยวกับสตรีทั้งในด้านส่วนตัวและในด้าน สังคมโดยเฉพาะบทประพันธ์ของ Emily Dickinson , Kate Chopin , Edith Wharton , Eudora Welty และ Flannery O ‘ Conner
EN481
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมของนักประพันธ์อเมริกันผิวดำ 3 หน่วย
(Black Literature)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความ รู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมร้อยแก้ว และวรรณกรรมร้อยกรองดีเด่นที่ผลิตขึ้นโดยคนอเมริกันผิวดำ ตัวแต่ลมัยทาส จนถึงปัจุบัน เช่นบทประพันธ์ของ Richard Writght , RalphEllison , Alice Walker, Augustus Baldwin, Arna Bontemps, Charles W.Chestnut , Langston Hughes, Jean Toomer เป็นต้น
Advertisement

ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

leave a comment »

รายวิชา EN101ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life).

รายวิชา EN101 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)

ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยการณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้ เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ ทั้งนี้โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทต่า งๆ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
Unit 1 : กฎที่1-3
Unit 2 : กฎที่4-7
Unit 3 : กฎที่8-10
Unit 4 : กฎที่11-15
Unit 5 : กฎที่16-18
Unit 6 :กฎที่18(ต่อ)-19
Unit 7 : กฎที่20
Unit 8 : กฎที่21-23
Unit 9 : กฎที่24-26
Unit 10 :กฎที่27-28
Unit 11 : กฎที่29-31
Unit 12 : กฎที่32-34
Unit 13 : กฎที่35-37
Unit 14 : กฎที่38-40
Unit 15 : กฎที่41-42
Part B : Vocabulary unit 1-15
Part B : Vocabulary unit 1-15(ต่อ)

ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

leave a comment »

รายวิชา EN101(51)ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary In Daily Life).

รายวิชา EN101(51) ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary In Daily Life)

ศึกษา ประโยคพื้นฐานและคำศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 คำนาม(Nouns)
บทที่2 คำนำหน้านาม (Determiners)
บทที่3 คำสรรพนาม (Pronouns)
บทที่4 คำคุณศัพท์(Adjectives)
บทที่5 คำกริยา (Verbs)
บทที่6 คำกริยา (Verbs)
บทที่7 คำกริยา (Verbs)
บทที่8 คำกริยาวิเศษณ์(Adverbs)
บทที่9 ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา
บทที่10 ประโยคเดี่ยว (Simple Sentences)
บทที่11 ประโยคความรวม (Compound Sentences)
บทที่12 ประโยคความซ้อน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ประโยคและศัพท์ทั่วไป

leave a comment »

รายวิชา EN102ประโยคและศัพท์ทั่วไป (Sentences and Vocabulary in General Use).

รายวิชา EN102 ประโยคและศัพท์ทั่วไป (Sentences and Vocabulary in General Use)

ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยใช้เครื่อง หมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : Article A, An, The
บทที่2 : SimplePresent Tense
บทที่3 : Simple Part Tense
บทที่4 : PresentContinuous Tense
บทที่5 : Past Continuous Tense
บทที่6 : PresentPerfect Tense
บทที่7 : Past Perfect Tense
บทที่8 : Future Present Tense
บทที่9 : Adjectives
บทที่10 :Comparison of Adjectives/Adverbs
บทที่11 : Conditional Clauses
บทที่12 : Subjunctive Clauses
บรรณานุกรม : Reference
ภาคผนวก : Supplement
ภาคผนวก : Supplement(ต่อ)

ประโยคและศัพท์

leave a comment »

รายวิชา EN102(50)ประโยคและศัพทื (Sentences and vocabulary in general use).

รายวิชา EN102(50) ประโยคและศัพทื (Sentences and vocabulary in general use)

ศึกษา ไวยากรณ์ ประโยคและคำศัพท์ ไปด้วยกัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 Present Simple Tense
บทที่2 Past Simple Tense
บทที่3 Present Continuous Tense
บทที่4 Past Continuous Tense
บทที่5 Present Perfect Tense Continuous Tense
บทที่6 Past Perfect Continuous Tense
บทที่7 Future Simple Tense
บทที่8 Conditional Clauses
บทที่9 Subjunctive Clauses
บทที่10 Passive Constructions
บทที่11 Question Forms
บทที่12 Indirect Speech หรือ Reportrf Speech
คำแนะนำในการใช้หนังสือ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 at 2:02 pm

การอ่านเอาความ

leave a comment »

รายวิชา EN201การอ่านเอาความ (Reading for Comprehension).

รายวิชา EN201 การอ่านเอาความ (Reading for Comprehension)

ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อความสั้นๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดนเน้นเรื่องความสามารถในการกำหนดได้ด้วยหลักเกณฑ์ว่า คำวลี ประโยค และข้อความต่าง ๆ สื่อความหมายในส่วนใดบ้าง สื่อความหมายอย่างไร และสื่อความหมายว่าอย่างใด ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการใช้อุปสรรคและปัจจัย การใช้เครื่องสังเกตในปริบท(contextual clues) ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรมและวิธีเลือกความหมายของศัพท์ตามพจนานุกรมมาใช้โดย ถูกต้องกับความหมายของประโยคและข้อความ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 :ทักษะในการอ่าน
บทที่1 : ทักษะในการอ่าน(ต่อ)
บทที่2 : โครงสร้างของคำ
บทที่2 : โครงสร้างของคำ(ต่อ)
บทที่3 :การใช้พจนานุกรม
บทที่3 : การใช้พจนานุกรม(ต่อ)
บทที่4 :โครงสร้างประโยค
บทที่4 : โครงสร้างประโยค(ต่อ)
บทที่4 : โครงสร้างประโยค(ต่อ)
บทที่5 : โครงสร้างอนุเฉท
บทที่5 :โครงสร้างอนุเฉท(ต่อ)
บทที่6 :เรื่องที่ให้อ่าน
บทที่6 :เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
บทที่7 :เรื่องที่ให้อ่าน
บทที่7 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
บทที่8 : เรื่องที่ให้อ่าน
ทที่8 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
บทที่9 : เรื่องที่ให้อ่าน
บทที่9 : เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)
เฉลยแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference
บทที่9 :เรื่องที่ให้อ่าน(ต่อ)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 at 1:57 pm

การอ่านตีความ

leave a comment »

รายวิชา EN202การอ่านตีความ (Interpretative Reading).

รายวิชา EN202 การอ่านตีความ (Interpretative Reading)

ศึกษาวิธีและฝึกจับประเด็นสำคัญ เก็บรายละเอียดที่สำคัญและจับเจตนาของข้อความต่าง ๆที่อ่าน และศึกษาวิธีแลฝึกอ่านอย่างเร็วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหาสำรวจหรือทบทวนข้อมูลต่าง ๆ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนเรียน
บทที่1 : การอ่านแบบสกิมมิง (Skimming)
บทที่1 : การอ่านแบบสกิมมิง (Skimming)(ต่อ)
บทที่2 : การอ่านแบบสแกนนิง (Scanning)
บทที่3 : การอ้างอิง (Reference)
บทที่4 : การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Reading for the Main Idea)
บทที่4 : การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Reading for the Main Idea)(ต่อ)
บทที่5 : การอ่านวิเคราะห์สรุปความ (Inference)
ตอนที่ 2 : ภาคปฏิบัติ
ตอนที่ 2 : ภาคปฏิบัติ(ต่อ)
แนวตอบและเฉลย
การประเมินผลหลังเรียน
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 at 1:53 pm

การออกเสียงภาษาอังกฤษ

leave a comment »

รายวิชา EN203การออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation).

รายวิชา EN203 การออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
คำนำ
บทที่ 1 : ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
บทที่ 2 : การใช้สัทอักษรแทนเสียง
บทที่ 3 : อวัยวะและการจำแนกประเภทเสียงสระและพยัญชนะ
บทที่ 4 : เสียงสระในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
บทที่ 5 : เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
บทที่ 6 : การลงเสียงเน้นหนักในคำที่มีมากกว่า 1 พยางค์
บทที่ 7 : การลงเสียงเน้นหนักในคำประสมและวลี
บทที่ 8 : การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะและสระ
บทที่ 9 : ทำนองเสียงในวลีและประโยค
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้

leave a comment »

การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้

leave a comment »

รายวิชา EN204(50)การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation).

รายวิชา EN204(50) การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation)

since the manuscript of the first edition of this book was completed in1997,it

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ways of greeting and bidding farewell
บทที่2 how to get information and types of guestions and answering techniques
บทที่3 how to wxpress appreciations and cpmpliments
บทที่4 making requwsts and commands
บทที่5 ways of making an advice a suggwstion and aninvitaion
บทที่6 ways to express ablity and possibilty/objcctives
บทที่7 ways of ecpressing affirmation or denial and agreement or disagreement
บทที่8 way to express an offer/liking and disliking
บทที่9 ways to express warning/connsideration /sympathy
บทที่10 ways of expressing em

การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ

leave a comment »

รายวิชา EN205การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ (Sentences and Short Paragraphs).

รายวิชา EN205 การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ (Sentences and Short Paragraphs)

ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขององคืประกอบในกระบวน การสนทนาปและฝึกสนทนาในเรื่องต่างๆที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมักจะสนทนากัน โดยเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป้นพื้นฐานและธรรมเนียมปฎิบัติที่ควบคู่กับเรื่อง สนทนาตลอดจนท่าทางท่ใช้ประกอบกับถ้อยคำและประโยคตามแบบเจ้สของภาาา วข้อสนทนาและประโยคต่างๆที่ใช้สนทนาเป้นไปตามที่กำหนดไว้ในบทเรียน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
เนื้อหา
เนื้อหา(ต่อ)
บรรณานุกรม : reference

การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท

leave a comment »

รายวิชา EN205 (S)การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท (Sentences and Short Paragraphs).

รายวิชา EN205 (S) การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท (Sentences and Short Paragraphs)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
Sentences
Compound Sentences
Complex Sentences
Complex Sentences(ต่อ)
Participle
Infinitive
Gerund
Paragraph
Test
Test(ต่อ)
Answer to Exercise
Answer to Test
บรรณานุกรม : Reference

การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ

leave a comment »

รายวิชา EN205(51)การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ (Sentences and Short Paragraphs).

รายวิชา EN205(51) การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ (Sentences and Short Paragraphs)

ศึกษา ลีลาการเขียนประโยคที่ซับซ้อนและหลากหลาย รวมวิธีการเขียนอนุเฉทโดยสังเขป

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ส่วนประกอบของประโยค
บทที่2 ประโยค
บทที่3 ประโยคความรวม
บทที่4 คุณานุประโยค
บทที่5 วิเศษณานุประโยค
บทที่6 นามานุประโยค
บทที่7 การเขียนประโยคที่มีคำขยายเป็น Particple
บทที่8 การเขียนประโยคที่มี Gerund
บทที่9 การเขียนประโยคที่มี Infinitive
บทที่10 การเครียมเขียนอนุเฉท
บทที่11 การเขียนอนุเฉท
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

การเขียนอนุเฉกชนิดต่างๆ

leave a comment »

รายวิชา EN206(48)การเขียนอนุเฉกชนิต่างๆ (PARAGRAPH WRITING OF DIFFERENT FORMS).

รายวิชา EN206(48) การเขียนอนุเฉกชนิต่างๆ (PARAGRAPH WRITING OF DIFFERENT FORMS)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ความหมายและรูปแบบของอนุเฉก
บทที่2 องคืประกอบพื้นฐานของอนุเฉก
บทที่3 องค์ประกอบภายในของอนุเฉก
บทที่4 หลักการเขียนอนุเฉกเชิงบรรยาย
บทที่5 กิจกรรมการเขียนอนุเฉกเชิงบรรยาย
บทที่6 หลักการเขียนอนุเฉกเชิงพรรรณนา
บทที่7 กิจกรรมการเขียนอนุเฉกเชิงพรรณนาแบบเสนอรายละเอียด
บทที่8 กิจกกรมการเขียนอนุเฉกเชิงพรรรนาทิศทางและขั้นตอน
บทที่9 ข้อผิดพลาดที่สำคัญในการเขียนและการแก้ไขอนุเฉก
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

เรื่องสั้นประเภทเน้นการดำเนินเรื่อง

leave a comment »

รายวิชา EN253เรื่องสั้นประเภทเน้นการดำเนินเรื่อง (The Short Story of Plot).

รายวิชา EN253 เรื่องสั้นประเภทเน้นการดำเนินเรื่อง (The Short Story of Plot)

ศึกษาเรื่องสั้นประเภทดำเนินเรื่องโดยนักเขีนอังกฤษ และนักเขียนอเมริกันโดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องราว วิธีเปิดฉาก วิธีดึงผู้อ่านเข้าสู่ปัญหาของเรื่องการใช้ฉากและสัญลักษณ์ประกอบ การลำดับภาพเพื่อนำไปสู่เหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอดของเรื่อง และวิธีจบในลักษณะหักมุมในทิศทางที่คาดไม่ถึง

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนการเรียน
บทที่ 1 :
บทที่ 2 :
บทที่ 3 :
บทที่ 4 :
บทที่ 5 :
บทที่ 6 :
บทที่ 7 :
บทที่ 8 :
การประเมินผลหลังเรียน
ตัวอย่างข้อสอบ
แนวตอบและเฉลย
แนวตอบและเฉลย(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference