ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬาและนันทนาการ

leave a comment »

3907615    เทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬาและนันทนาการ    Information Technology In Sports And Recreation

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการกีฬาเพื่อเสริมสร้างความนิยมทางกีฬา การส่งเสริมการออกกำลังกาย นันทนาการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างและส่งเสริมระบบข้อมูลในการพัฒนาการกีฬา นักกีฬา และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของการกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งอุตสาหกรรมการกีฬา

(Application of information technology in sports in promoting sports popularity, exercise promotion, recreation and tourism industry, building and enhancing information systems in developing sports, players, and knowledge in sports science, health science including various database in sports, recreation and tourism industry.)

(3907615 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ตุลาคม 28, 2009 ที่ 3:26 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: