ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นันทนาการชุมชน

leave a comment »

3906307    นันทนาการชุมชน    Community Recreation

แหล่งนันทนาการชุมชน การจัดกิจกรรมนันทนาการ หลักการและวิธีดำเนินการที่จะช่วยพัฒนานันทนาการในสังคม แนวคิดพื้นฐาน ปรัชญา ประวัติศาสตร์ รูปแบบ และการจัดโปรแกรมนันทนาการชุมชน

(Recreation resources in the community; recreation programming; principles and procedures in developing recreation in society; basic concepts, philosophy, history, patterns, programs and management of community recreation.)

(3906307 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: