ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

3900501    หลักกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา    Principles of Research Process in Sports Science

หลักและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดเก็บข้อมูล หลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะกับชนิดของตัวแปร คุณธรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลฃด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปกับคอมพิวเตอร์

(Principles and processes of quantitative and qualitative research in sports science; data collection; principles of data analysis by using statistical techniques appropriate to types of variables; ethics in human research; practice in data analysis using package statistic programs with computer.)

(3900501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: