ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักการโค้ชกีฬามวยไทย

leave a comment »

3905512    หลักการโค้ชกีฬามวยไทย    Coaching Principles in Muay Thai

ปรัชญาและหลักการของการโค้ชกีฬามวยไทย บทบาทและขอบข่ายของการโค้ช เครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การโค้ช โปรแกรมการฝึก เทคนิคและแทกติก การทดสอบสมรรถภาพ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการโค้ชกีฬามวยไทย

(Philosophy and principles of coaching in Muay Thai, role and scope of coaching, coaching facilities and equipment, training programs, techniques and tactics, performance testing, problems and their solutions in Muay Thai coaching.)

(3905512 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: