ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

3900226    จรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา    Sports Science Professional Ethics

แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย และความสำคัญของจรรยาบรรณของกีฬา ทฤษฎี ปรัชญา ชนิด และขอบข่ายของกีฬา องค์ประกอบที่มีอิทธิพล ต่อพัฒนาการของจรรยาบรรณของกีฬา ปัญหาจรรยาบรรณในสังคมที่วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาประสบอยู่ หลักจรรยาบรรณของบุคลากรวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดี

(Fundamental concept, meaning, and importance of sport’ s ethics, theories, philosophy, types, and scope of sport’s ethics; factors infuencing the development of sport’ s ethical code; ethical problems in society that confront the sports science professional; ethics codes of good sports science personel.)

(3900226 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: