ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

จิตวิทยาบุคลิกภาพขั้นนำ

leave a comment »

3800215    จิตวิทยาบุคลิกภาพขั้นนำ    Introduction to Psychology of Personality

การศึกษาบุคลิกภาพจากหลายมุมมอง : จิตวิเคราะห์ ลักษณาการ ชีววิทยา มนุษยนิยม พฤติกรรมนิยม การเรียนรู้ทางสังคม ปัญญานิยม และวัฒนธรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ

(Study of Personality from various points of view; psychoanalysis, trait, biology, humanism, behaviorism, social learning, cognitive, and culture; theories and research related to the study of personality; personality assessment.)

(3800215 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: