ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นิติปรัชญา

leave a comment »

3400622    นิติปรัชญา    Legal Philosophy

หลักพื้นฐานแห่งนิติปรัชญาอันประกอบด้วย ความหมาย ลักษณะ ขอบเขตและความสำคัญของนิติปรัชญา ความเกี่ยวพันระหว่างนิติปรัชญากับนิติศาสตร์แขนงอื่นกับปรัชญาทั่วไป วิวัฒนาการของนิติปรัชญาในยุคต่างๆ ตั้งแต่ยุคกรีก โรมัน ยุคกลาง และยุคปัจจุบันโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาทั่วไป และสภาพสังคมในยุคนั้นๆ ตลอดจนผลของปรัชญาดังกล่าวในยุคต่อมา แนวความคิดของสำนักความคิดทางนิติปรัชญาสำนักต่างๆ อันได้แก่ สำนักกฎหมายธรรมชาติ สำนักปฏิฐานนิยม สำนักประวัติศาสตร์ สำนักสังคมวิทยาทางกฎหมาย สำนักสัจจนิยม ฯลฯ รวมทั้งสำนักที่เกิดขึ้นในยุคใหม่ อาทิสำนัก Critical Legal Studies สำนัก Legal Phenomenology) ศึกษาเฉพาะเรื่องในทางนิติปรัชญาตามแนวความคิดสำนักต่างๆ โดยเน้นรัฐกฎหมายยุติธรรม อำนาจทางกฎหมาย สภาพบังคับทางกฎหมาย สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล

(The course covers general principles of jurisprudence, including the meaning, scope and the importance of jurisprudence, as well as the link between jurisprudence, other legal sciences and general philosophy. It examines the evolution of jurisprudence during various periods, ranging from the Greek and Roman eras to the Middle Ages and modern times. It emphasizes on the relationship between general philosophy and social conditions during each period, and its repercussions for later periods. Various schools of jurisprudence are discussed, such as the Natural Law School, the Legal Positivism, the Historical School; the Legal So-ciologists, the Moralists, and other schools which have come into existence more recently, including the of Critical Legal Studies and Legal Phenomenology Selected topics of Jurisprudence are studied in accordance with the reflections of the various schools mentioned above, and particular attention is paid to the role of the the State, Law, Justice, jurisdiction sanction, rights, freedoms and duties, and the relation between causation and the results.)

(3400622 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 7, 2009 ที่ 11:39 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: