ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นันทนาการเบื้องต้น

leave a comment »

308311     นันทนาการเบื้องต้น     Introduction to Outdoor Recreation

วิวัฒนาการและปรัชญาด้านนันทนาการ ความต้องการของสังคมที่มีต่อนันทนาการและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แนวโน้มการใช้ประโยชน์กิจกรรมนันทนาการสํ าหรับสังคมไทยยุคใหม่

(Development and philosophy of outdoor recreation Social needs interests in outdoor recreation and natural environment. Trend of recreation use in the modern Thai society.)

(308311 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

โฆษณา

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 17, 2009 ที่ 3:16 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: