ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กาวและทฤษฎีการยึดติด

leave a comment »

305333     กาวและทฤษฎีการยึดติด     Adhesives and Theory of Adhesion

ทฤษฎีการยึดติดแน่นของกาว ผลกระทบจากการยึดติดแน่นของกาว อันเนื่องจากสมบัติและองค์ประกอบของเนื้อไม้และอื่นๆ รวมทั้งกรรมวิธีในการใช้กาวต่างๆ นอกจากนั้นยังศึกษาถึงสมบัติและปฏิกริยาทางเคมีของกาวสังเคราะห์ รวมถึงวิธีการสังเคราะห์ การควบคุมปฏิกริยา การตรวจสอบสมบัติของกาว เพื่อจุดประสงค์จะนํ ากาวไปใช้ในอุตสาหกรรมไม้และอื่นๆ มีการศึกษานอกสถานที่

(The adhesion theory of adhesives, effect of the adhesives adhesion due to the property and component of the wood include the processing of various adhesives Moreover, the course include the property, chemical reaction of synthesis adhesives, synthesis adhesives process, synthesis reaction control, quality of adhesive property, investigation of the adhesives for the wood industry and other, Field trip required.)

(305333 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

โฆษณา

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 ที่ 3:29 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: