ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

รุกขวิทยา

leave a comment »

302111     รุกขวิทยา     Dendrology

ศัพท์ทางเทคนิคของไม้ยืนต้น การจํ าแนกพรรณไม้ตามหลักพฤกษศาสตร์การวินิจฉัยพรรณไม้โดยอาศัยตรวจดู ใบ ดอก ผล และกิ่งอ่อน การกระจายพันธุ์และความสํ าคัญทางเศรษฐกิจของพรรณไม้ป่าในประเทศไทย

(Technical terms used in tree description; systematic relationships and identification of tree species using leaves, flowers and twigs; distribution and economic significance of the trees in Thailand.)

(302111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 ที่ 7:19 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: