ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สมุทรศาสตร์ทั่วไป

leave a comment »

255352     สมุทรศาสตร์ทั่วไป     General Oceanography

กํ าเนิดและลักษณะของทะเล มหาสมุทร สมบัติทางเคมีและกายภาพของนํ้ าทะเลตลอดจนอิทธิพลต่อการประมง มีการศึกษานอกสถานที่

(Origin and nature of the oceans, physical and chemical properties of seawater and its role to biology. Field trip required.)

(255352 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 ที่ 10:17 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: