ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช I

leave a comment »

198251     สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช I     Mental Health and Psychiatric Nursing I

แนวคิด หลักการและทฤษฎีการพยาบาลจิตเวช บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลจิตเวช มโนมติเกี่ยวกับตนเอง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การใช้ตนเองเป็นเครื่องมือการบำบัด กระบวนการพยาบาล แนวทางในการช่วยเหลือและการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต ฝึกประสบการณ์การใช้กระบวนการพยาบาล ในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตและการปรับตัว

(Concepts, principles and theories of psychiatric nursing, roles and responsibilities of psychiatric nurses, self concept factors that has effect on health, self therapy, nursing process, guidance in helping and creating relationship with a person who has psychiatric problems, practice using nursing process in caring of the person who has psychiatric problems and adaptation.)

(198251 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 ที่ 8:07 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: