ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ชีวเคมีเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

leave a comment »

183113     ชีวเคมีเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา     Fundamental Biochemistry for Sports Science

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีวเคมีและเคมีทั่วไปที่เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของสสาร โครงสร้าง และความสำคัญของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด เอนไซม์ และสารประกอบอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางชีวเคมีต่อวิทยาศาสตร์การกีฬา ความรู้เกี่ยวกับเมแทบอลิซึมทั่วไป การประยุกต์ชีวเคมีกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

(Basic knowledge in biochemistry and general chemistry related to sports science. Structure, characteristics and importance of carbohydrate, protein, lipid, enzyme and other substances. Basic knowledge in general metabolism, biochemistry application on sports science.)

(183113 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 ที่ 3:14 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: