ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬา II

leave a comment »

183112     วิทยาศาสตร์การกีฬา II     Sports Science II

องค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา กีฬากับการแพทย์ และโภชนศาสตร์การกีฬา องค์ความรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ของมนุษย์ การบาดเจ็บและการฟื้นฟูหลังการเล่นกีฬา ความรู้เกี่ยวกับยาและสารต้องห้ามทางการกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพนักกีฬาประเภทต่างๆ และการจัดโปรแกรมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนักของนักกีฬา

(General knowledge in interdisciplinary of biomechanics in sport, sports and medicine and sports nutrition. Integrated basic knowledge on anatomy and biomechanics with human movement. Sport injuries and rehabilitation, basic knowledge about drugs and doping, food related to the health status of athletes. Nutrition and weight control, dietary programs for sportsmen.)

(183112 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 ที่ 3:16 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: