ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดการพลศึกษา

leave a comment »

172314     การจัดการพลศึกษา     Physical Education Management

ความหมาย ขอบข่าย และทฤษฎีการจัดการและบริหารพลศึกษาใน โรงเรียนโครงการสอนพลศึกษา การจัดชั้นเรียน อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน

(Meaning, scope and theory of management and administration of physical education in schools. Physical education instructional programs. Class management, equipment and facility management. Organizing intramural and interscholastic programs.)

(172314 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 ที่ 7:04 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: