ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักและการปฏิบัติทางวาทนิเทศ

leave a comment »

2804201    หลักและการปฏิบัติทางวาทนิเทศ    Principles and Practices of Speech Communication

หลักการและวิธีปฏิบัติสำหรับการพูดที่สัมฤทธิ์ผล ความสำคัญของการพูด แบบจำลองการพูดที่ควรทราบ คุณธรรมและจรรยามารยาทของผู้พูด กระบวนการคิด การใช้ภาษาและการแสดงเหตุผล ความสัมพันธ์ระหว่างการพูดกับการฟัง การวิเคราะห์ผู้ฟังและการใช้วิจารณญาณในการฟัง ระดับต่างๆ ในการพูดและการเตรียมการพูด การพูดระหว่างบุคคล การพูดในที่ชุมนุมชน การอภิปรายกลุ่ม การประชุมแบบต่างๆ และการโต้วาที การวิเคราะห์การพูดแบบต่างๆ การปรับปรุงและการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของผู้พูด รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการพูดและแนวทางแก้ไข

(Principles and practices of effective speaking; importance of speaking, selected models of speech communication; ethics, manners and etiquette of speakers; thinking process; proper language usage, and reasoning process; relationship between speaking and listening; audience analysis and effective listening techniques; levels of speaking and speech preparation; interpersonal speech communication, public speaking, discussion, different types of meting and debate; anaylsis of various types of speech; improvement and development of speakers’ good personality, including survey of problems obstacles in making speeches and posible solutions.)

(2804201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 ที่ 8:01 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: