ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย

leave a comment »

2800410    การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย    Contemporary Public Relations

แนวคิด หลักการ บทบาท หน้าที่ และกระบวนการประชาสัมพันธ์ วิธีการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีต่างๆ ทางการประชาสัมพันธ์ สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ความรับผิดชอบขององค์การ/หน่วยงานต่อสังคม จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

(Concepts, principles role, functions and process of public relations, methods of public relations to prevent and solve problems concerning public relations; public relations media; social responsibilities of organizatins, ethics of public relations practitioners.)

(2800410 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 ที่ 8:39 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: