ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมวิทยาการกีฬา

leave a comment »

2705632    สังคมวิทยาการกีฬา    Sociology Of Sports

ศึกษาค้นคว้าโดยนำเอาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมวิทยามาประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏกราณ์ทางการกีฬา เช่น กีฬากับองค์กรสังคม กีฬากับวัฒนธรรม กีฬากับการขัดเกลาทางสังคม กีฬากับการจัดแบ่งชั้นทางสังคม กีฬากับชนกลุ่มน้อย กีฬากับการเบี่งเบนทางสังคมกีฬากับการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเกี่ยวพันธ์ของกีฬากับสถาบันสังคมต่างๆ เช่น ครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สื่อมวลชนและศาสนา เป็นต้น

(Investigation by applying principles, ideas and theories in sociology to explain sport phenomenon as to sport and social organization, sport and culture, sport and socialization, sport and social stratification, sport and minority groups, sport and social deviance, sport and social mobility, social change, relationship of sport to other social institutions ans to family, education, economy, politics, mass media and rligion.)

(2705632 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 ที่ 7:25 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: