ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา

leave a comment »

2703344    วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา    Methodology of Teaching Social Studies at the Elementary Education Level

ความสำคัญของสังคมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน สังคมศึกษา การรู้จักตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับครอบครัว ชุมชน ประเทศและโลก วิธีชีวิตประชาธิปไตยทักษะทางสังคม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นประโยชน์ผู้เรียนเป็นสำคัญ นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา การเลือกใช้แหล่งวิทยาการ การวางแผนส่งเสริมการเรียนรู้ การประเมินผล การบูรณาการสังคมศึกษากับวิชาอื่น

()

(2703344 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 ที่ 7:32 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: