ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวิเคราะห์การตัดสินใจ

leave a comment »

2603640    การวิเคราะห์การตัดสินใจ    Dicision Analysis

แนวคิดและทฤษฎีของอรรถประโยชน์ ความน่าจะเป็นเชิงอัตวิสัย องค์ประกอบของทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ การกำหนดค่าเชิงปริมาณของอรรถประโยชน์ การวิเคราะห์เบื้องแรก ทฤษฎีของเบส์ การวิเคราะห์หลังการปรับ การวิเคราะห์ก่อน-หลังการปรับ การวิเคราะห์การตัดสินใจขั้นสูง การตัดสินใจอรรถประโยชน์เชิงพหุ

(Concepts and theory of utility; subjective probability; elements of stastistical decision theory; quantification of utility; prior analysis; Bayes’ theorem; posterior analysis; pre-posterior analysis; advanced dicision analysis; multi-attributed utility decision.)

(2603640 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 ที่ 10:18 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: