ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การกำกับดูแลกิจการ

leave a comment »

2600600    การกำกับดูแลกิจการ    Corporate Governance

ภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ปัญหาและต้นทุนของตัวแทน การเปรียบเทียบระหว่างกลไลการกำกับดูแลภายในและภายนอก บทบาทและจริยธรรมของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น กลไกของกฎหมายและหน่วยกำกับ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ

(Overview of corporate governance; agency problems and costs; comparisons of internal and external governance mechanisms; roles and ethics of management and the board of directors; protection of shareholders’ rights; legal and regulartory mechanisms to enhance coporate governance.)

(2600600 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:32 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: