ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจำลองประสิทธิภาพอาคารขั้นสูง

leave a comment »

2501699    การจำลองประสิทธิภาพอาคารขั้นสูง    Advanced Building Performance Simulations

ทฤษฎีการวิจัยขั้นสูง และวิธีวิทยาการจำลองแบบปรับเทียบค่าความถูกต้องของการใช้พลังงาน แสงสว่าง และการเคลื่อนที่ของอากาศในอาคาร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การฝึกทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองประสิทธิภาพอาคาร การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการจำลองเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบอาคาร การปรับปรุงอาคาร และการประเมินผลอาคารหลังการเข้าใช้งาน

(Advanced research theory and methodology of calibrated simulations of energy, lighting ,and airflow in buildings using advanced computer programs, practice in using computer programs to simulate building performances, analyses of simulation results for applying to building design, renovation, and post-occupancy evaluation.)

(2501699 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:34 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: