ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารเมือง

leave a comment »

2503649    การบริหารเมือง    Urban Management

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรการบริหารเมือง ระบบองค์กร กฎหมาย ข้อบังคับ และการนำไปปฏิบัติ โดยเน้นระบบการเงิน งบประมาณ และการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยข้องกับการให้บริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเมือง

(Roles, duties, and responsibilities of organizations in urban administration; organization system, laws, regulations and implementation emphasizing financial system, budget and personnel providing public utilities and facilities in the city.)

(2503649 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:41 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: