ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

leave a comment »

2502645    การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์    Product Planning and Development

การทบทวนด้านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การวิเคราะหืโอกาสทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภค วิธีวิทยาการออกแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนดแนวความคิด จนถึงการออกแบบเพื่อการผลิต การจัดทำโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โอกาสของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่นเน้นการสื่อความหมายของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ การวางแผน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการพัฒนาแนวความคิดเบื้องต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

(An overview of the product development process from identifying market opportunity and consumer needs, product design methodology, idea and concept generation to design-for-manufacturing; projects are based on developing a design or feasibility study of product opportunities identified by the class, with emphasis on product definition, corporate strategy for product planning, innovation, and early concept development of new product design.)

(2502645 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:05 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: