ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเตรียมปริญญานิพนธ์

leave a comment »

2542410    การเตรียมปริญญานิพนธ์    Senior Project Preparation

การสำรวจ ค้นคว้า วิจัย และทดลอง ในเชิงทฤษฎีและ/ หรือเชิงปฏิบัติการในบริบทเฉพาะเพื่อพัฒนาไปสู่แบบเสนอโครงงานวิทยานิพนธ์

(Investigation, research and experiment in theory and/or practice in specific contexts to develop a proposal for a senior project.)

(2542410 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:49 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: