ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วิธีวิทยาการวิจัยทางเคหพัฒนาการ

leave a comment »

2506601    วิธีวิทยาการวิจัยทางเคหพัฒนาการ    Research Methodology In Property Development

ระเบียบวิธี เครื่องมือ และเทคนิคในการวิจัยด้านเคหพัฒนาการการจัดทำโครงร่างการวิจัยได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้สถิติและคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป และการนำเสนอผลงานวิจัย

(Methodologies, tools and techniques in property development research; preparation of research outline: determination of objectives, research design, hypothesis fomulation, data collection and processing, data analysis in both quantitative and qualitative aspects, statistical computational tools, interpretation of research findings and research presentation.)

(2506601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 7:03 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: