ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สถิติประยุกต์เพื่อการวางแผน

leave a comment »

2503123    สถิติประยุกต์เพื่อการวางแผน    Applied Statistics for Planning

การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ การทดสอบสมมุติฐาน และการคาดประมาณ

(Application of statistical methods for quantitative data analysis for description of phenomena, hypotheses testing, and estimations.)

(2503123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:57 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: