ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สุนทรียศาสตร์ในสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501689    สุนทรียศาสตร์ในสถาปัตยกรรม    Aesthetics In Architecture

ประวัติศาสตร์และแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ในสถาปัตยกรรม แนวความคิด หลักปรัชญา และพัฒนาการอันหลากหลาย ของคำศัพท์ คำนิยาม และความหมายต่างๆ คุณค่าของความงานในตะวันตก ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ และตะวันออก ซึ่งมีอินเดียและจีนเป็นต้นแบบสำคัญ

(History of aesthetic ideas in architecture; concepts, philosophical ground and development of vocabularies, definitions and meanings; aesthetic values in western civilizations from the ancient Greek onward and in Eastern civilizations with India and China as primary models.)

(2501689 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:50 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: