ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 1

leave a comment »

2504611    หลักการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 1    Principles Of Landscape Architectural Planning, Design And Construction I

หลักการทางด้านการวางแผน การออกแบบและการก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมในโครงการร่วมสมัยที่มีวภาพแวดล้อมต่างๆ กัน ศึกษา วิเคราะห์ และค้นคว้าแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของงานออกแบบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ และเทคนิคในการก่อสร้างที่เหมาะสม

(Principles of landscape architectural planning, design and construction in contemporary projects within various environments; study, analyze and research on background concepts of design works, their effects on environment and human beings, and appropriate techniques for construction.)

(2504611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:07 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: