ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 1

leave a comment »

2504611    หลักการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม 1    Principles Of Landscape Architectural Planning, Design And Construction I

หลักการทางด้านการวางแผน การออกแบบและการก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมในโครงการร่วมสมัยที่มีวภาพแวดล้อมต่างๆ กัน ศึกษา วิเคราะห์ และค้นคว้าแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของงานออกแบบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ และเทคนิคในการก่อสร้างที่เหมาะสม

(Principles of landscape architectural planning, design and construction in contemporary projects within various environments; study, analyze and research on background concepts of design works, their effects on environment and human beings, and appropriate techniques for construction.)

(2504611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:07 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: