ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักการและทฤษฎีการวางแผน

leave a comment »

2503610    หลักการและทฤษฎีการวางแผน    Planning Principles And Theories

หลักการ ทฤษฎีแลแนวคิดในการวางแผน ประเภท ระดับ และกระบวนการของการวางแผน ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพกับงานวางแผน บทบาทของบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนในประเทศต่างๆ

(Principles, theories, and concepts in planning; types and levels of planning as well as planning processes; relationship between planning and socio-economic and physical elements; roles of people and institutions involved; comparative studies of planning in different countries.)

(2503610 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:13 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: