ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

leave a comment »

2600715    หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ    Special Topics in Information Technology in Business

หัวข้อพิเศษหรือปัญหาสำคัญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสำรวจความหลากหลายของวิธีวิทยาการและเทคนิคที่ใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจและศาสตร์ด้านสารสนเทศอื่น ๆ การวิพากษ์งานวิจัยเชิงวิชาการ

(Special topics or significant problems in the development of information systems and information technology; survey of the diversity of methodologies and techniques used in information technology in business; relationships between information technology and business and other information disciplines; critique of academic research.)

(2600715 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:56 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: