ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

2404416    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    Human Resources Development

องค์ความรู้ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม กระบวนงาน องค์การ และสังคม แนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Human resource development body of knowledge, theories, concepts, and practice applications in human resources development at individual,group, work processe, organization, and societal levels; trends of HRD.)

(2404416 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:06 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: