ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การแก้ไขความขัดแย้ง

leave a comment »

2440606    การแก้ไขความขัดแย้ง    Conflict Resolution

ความขัดแย้งตั้งแต่หลังสงครามเย็นจนถึงยุคโลกาภิวัฒน์ โดยเน้นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในกระบวนการพัฒนา การวิเคราะห์ความขัดแย้งในฐานะที่เป็นขั้นตอนสำคัญของการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการประเมินสาเหตุเบื้องหลัง พลวัตผลกระทบและผลลัพธ์ของความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนากับความขัดแย้ง บทบาทของโลกาภิวัตน์ในการกำหนดรูปแบบของความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหา การใช้ความรุนแรงในกระบวนการความขัดแย้ง วิธีการแก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง การไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง และกลไกในกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง

(Conflicts from the post cold war to the increasingly globalized society, focusing particularly on conflicts between the state and the people in the development process; analysis of conflicts as an important step to resolutions including evaluation of roots causes, dynamics, impacts and consequences of conflicts, the relationship between development and conflicts, the role of globalization in shaping the nature of conflicts and resolutions; the use of violence in conflict processes and exploration of various possibilities of non-violent approach to conflict resolutions including mediation, negotiation, and mechanisms in democratic desision-making process.)

(2440606 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:24 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: