ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

งานคลาสสิกทางรัฐประศาสนศาสตร์

leave a comment »

2404705    งานคลาสสิกทางรัฐประศาสนศาสตร์    Classics In Public Administration

การสำรวจ วิเคราะห์ และเปรียบเทียบงานคลาสสิกในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลและผลกระทบของงานดังกล่าวต่อแนวคิดและการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคปัจจุบัน

(Survey, analysis, and comparative study of classical works in public administration from the past to the present; influences and impacts of those works on concepts and approaches in contemporary public administration.)

(2404705 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:38 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: