ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีองค์การ

leave a comment »

2404432    ทฤษฎีองค์การ    Organization Theories

การวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การสาธารณะอย่างเป็นระบบ องค์ประกอบขององค์การรูปแบบองค์การ โครงสร้างองค์การ กลยุทธ์ขนาดขององค์การ ระบบการผลิตและสภาพแวดล้อม การเมืองในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ วงจรชีวิตองค์การ โลกาภิวัตน์กับองค์การ รูปแบบองค์การสาธารณะในต่างประเทศ และองค์การสาธารณะในอนาคต

(Systematic analysis of theories and concepts of public organizations; the elements of organizations, forms of organizations, organization structure, strategy and organization size; production system and environment; politics in organizations, organization culture, organization life-cycles, globalization and organizations; models of public organizations abroad, and public organizations in the future.)

(2404432 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:57 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: