ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

leave a comment »

2402347    นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    Foreign Policies of the Southeast Asian States

ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคหลังจากได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจและผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มในอนาคต

(Internal and external factors shaping foreign policies of the Southeast Asian states; relations and interaction among countries within the region since their independence; relationships with major power and their impact on regional security and stability; current issues and future trends facing the region.)

(2402347 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:13 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: