ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นโยบายต่างประเทศของจีน

leave a comment »

2402348    นโยบายต่างประเทศของจีน    Chinese Foreign Policy

ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของจีน ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคและผลประทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มในอนาคต

(Internal and external factors shaping foreign policy of China; China’s relations and interaction with other countries in East and Southeast Asia; China’s relationships with major powers outside the region and their impact on Asian security and stability; current issues and future trends facing Chinese foreign policy.)

(2402348 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:11 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: