ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาการพัฒนา

leave a comment »

2440604    ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาการพัฒนา    Research Methods in Development Studies

ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้ศึกษาการพัฒนาในปัจจุบันทั้งอย่างถูกต้องและไม่ถูกต้อง เทคนิคการหาข้อสรุปทางสถิติ การเก็ยข้อมุลทางสังคม การสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่าง การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากการสำรวจสำมะโนประชากรและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วิธีกำหนดกระบวนการวิจัย และปัญหาการพัฒนา และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการค้นหาปัญหาสำคัญ การดำเนินโครงงานวิจัยของตนเองและการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของผู้อื่นโดยใช้วิธีวิทยาการวิจัย

(Research methods and techniques, both quantitative and qualitative, currently used and abused in development studies; inferential statistical techniques, social surveys, participant observation, interviewing, and the analysis of documents and census and historical data; examining the process of defining researchable development problems, and analyzing when, where, and why certain quantitative and qualitative methods may be appropriate for exploring particular substantive research problems; conducting their own research projects and evaluating the quality of research reports and findings by others from a methodological point of view.)

(2440604 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:27 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: