ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา

leave a comment »

2403321    ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา    Anthropological Research Methods

เทคนิคและระเบียบวิธีการวิจัยทางมานุษยวิทยา การสังเกตอย่งมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมภาษณ์ประวัติชีวิต ขั้นตอนของกระบวนการการวิจัยนับตั้งแต่การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การแปลความหมายข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย จุดเด่นและข้อจำกัดของเทคนิคการวิจัยแต่ละแบบ การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยทางมานุษยวิทยา

(Anthropological research techniques and methods: participant observation, in-depth interview, life history interview; research process from data collection, data analysis, data interpretation, to report writing; strengths and limitations of each anthropological research technique; application of anthropological research techniques; research techniques.)

(2403321 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:08 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: