ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

leave a comment »

2403319    ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    Social Science Research Methods

แนวทางการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบความคิดอันได้แก่ปรัชญาและสำนึกคิดทางสังคมศาสตร์เบื้องต้นที่ผลักดันให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้ และการแลกเปลี่ยนทางความคิด จนนำไปสู่การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ องค์ประกอบและมโนทัศน์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยและการเชื่อมโยงประเด็นทางสังคมเข้ากับการตั้งประเด็นปัญหาการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การเลือกเครื่องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ และขั้นตอนการแปลความหมายข้อมูลการอ่านและวิเคราะห์ผล การรายงานการวิจัย ประเด็นด้านจริยธรรมในการวิจัย

(Approaches to searching for knowledge in social science, starting from basic cocial philosophy and its connection with a quest for new knowledge through the paradigms of qualitative and quantitative research; components and concepts which are the base for research and the link between social and determination of research problems; writing research proposal ;selection of various tools and techniques of data collection; process of data interpretation; reading and analyzing results; research reporting; ethical issues in doing research.)

(2403319 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:09 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: