ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วิธีวิทยาการวิจัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402625    วิธีวิทยาการวิจัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    Research Methodology In International Relations

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(Research methods in social science; qualitative and quantitative research in international relations.)

(2402625 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 1:47 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: